SOSYAL HAYAT MODÜLÜ

MODÜLÜN AMACI

Sosyal hayat becerilerini geliştirebilme

KAZANIMLAR

 1. Sınıfını ve sınıfında bulunan araç-gereçleri tanır.
 2. Sınıfta uyulması gereken kuralları belirtir.
 3. Vücut sistemlerini tanır
 4. Duyu organlarını tanır.
 5. Vücudumuzda yer alan iç organları tanır.
 6. Başlıca besin maddelerini tanır.
 7. Sağlıklı beslenme yollarını belirtir.
 8. Kaza türlerini tanır.
 9. Kazalardan korunma yollarını açıklar.
 10. Hastalanınca yapılması gerekenleri belirtir.
 11. Sağlık kurumlarını tanır.
 12. Sağlık kurumlarındaki görevlileri tanır.
 13. Yılın bölümlerini tanır.
 14. Mevsimlerdeki değişiklikleri açıklar.
 15. Günün özelliklerini belirtir.
 16. Dünya’mızı tanır.
 17. Güneş’i tanır.
 18. Ay’ı tanır.
 19. Yıldızları tanır.
 20. Havada olan doğa olaylarını belirtir.
 21. Karada olan doğa olaylarını belirtir.
 22. Çevresindeki canlı ve cansız varlıkları tanır.
 23. Canlıların ortak özelliklerini belirtir.
 24. İletişim araçlarını tanır.
 25. İletişim yerlerini belirtir.
 26. Atatürk’ü tanır.
 27. Türk bayrağını tanır.
 28. İstiklâl Marşı’nın anlamını bilir.
 29. Ulusal bayramlarımızı tanır.
 30. Dinî bayramlarımızı tanır.
 31. Belirli gün ve hafta kutlamalarının farkında olur.
 32. Yerleşim birimlerini tanır.
 33. Yerleşim birimlerini yönetenleri tanır.
 34. Türkiye’nin harita üzerindeki yerini gösterir.
 35. Haritada bulunduğu ilin yerini gösterir.
 36. Planlı ve düzenli çalışmayı alışkanlık hâline getirir.

MODÜL SÜRESİ:

Bu modül için öngörülen süre 160 ders saatidir.

MODÜLÜN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. “Sosyal Hayat” modülü sosyal bilgiler ve hayat bilgisi konularını kapsamaktadır.

Sosyal Hayat modülünde yer alan kazanımlar zihinsel yetersizliği olan bireyin

karşılaşabileceği sorunların çözümünde kullanılabileceği bilgi, tutum ve becerilerini

geliştirerek yaşadığı toplumla uyum içinde olmasını sağlayacak nitelikte

düzenlenmiştir.

 1. “Sosyal Hayat” modülünün öğretiminde “basitten karmaşığa, somuttan soyuta” doğru

bir yol izlenmelidir. Öğretmen veya uygulayıcı eğitim-öğretim sürecinde çevre

özelliklerini, bireyin ilgilerini, ihtiyaçlarını, beklentilerini, hazır bulunuşluk

düzeylerini ve ön bilgilerini dikkate almalıdır.

 1. Öğrenme ve öğretme süreci planlanırken güncel olaylarla kazanımlar arasında bağlantı

kurulmasına özen gösterilmelidir. Özellikle belirli gün ve haftaların kutlanması, Türk

inkılaplarıyla ilgili bir olayın yıl dönümü vb. günlerde gazete ve dergilerde çıkan

yazılar ve resimler öğrenme ve öğretme sürecine dâhil edilmelidir. Ayrıca, bireylerin

yaşanan çeşitli doğal ve toplumsal olaylar arasında bağlantı kurabilmeleri

sağlanmalıdır. Zihinsel yetersizliği olan bireylerin çoğunun zihinsel olarak somut

işlemler döneminde olduğu dikkate alınmalı, öğrenme ve öğretme ortamında

sunulacak olguların yakın çevresinden ve gerçek yaşamdan seçilmesine dikkat

edilmelidir.

 1. Zihinsel yetersizliği olan bireylerin çalışma ortamları yalnız derslikler değil ev, okul,

kitaplıklar, müzeler, sergiler vb. yerler olmalıdır. Kazanımların işlenişinde canlı ve

cansız kaynaklardan, gezi ve gözlemlerden yararlanılmalıdır. Ayrıca, kazanımların

özelliğine göre gerektiğinde araştırma, örnek olay, gösterip yaptırma, gözlem ve rol

yapma teknikleri kullanılarak bireyin derse katılımı sağlanmalıdır.

 1. Yılın bölümleri, Dünya’mız ve gökyüzüyle ile ilgili çalışmalar yürütülürken uygun

doğa olaylarının gerçekleştiği zamanlar seçilmelidir.

 1. Kazanımların gerçekleştirilmesinde tarihî tablolar, kartpostallar, resimler ve

filmlerden yararlanılmalıdır. Konuların özelliklerine göre haritalardan ve atlaslardan

yararlanılmalı, gerektiğinde bilgiler dilsiz haritalar üzerinde işlenmelidir.

 1. Yerleşim birimleri ile ilgili kazanımlar işlenirken söz konusu birimlerde yaşanan

önemli tarihî olaylardan da söz edilmelidir.

 1. Eğitim ortamı ve çevrede yaptırılacak bütün işlerde onlara iyi ve temiz iş yapma,

başlanan işi bitirme ve düzenli olma alışkanlığı kazandırılmalıdır.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

 1. SINIFIMIZI TANIYALIM
 2. Sınıf
 3. Sınıfta bulunan araç-gereçler
 4. Sınıf kuralları
 5. SAĞLIKLI YAŞAM
 6. Vücudun Ana Bölümleri
 7. Duyu Organları
 8. İç Organlar
 9. Besin Maddeleri
 10. Sağlıklı Beslenme Yolları
 11. Kaza Türleri
 12. Hastalanınca Yapılması Gerekenler
 13. Sağlık Kurumları, Kurumlardaki Görevliler
 14. YILIN BÖLÜMLERİ
 15. Mevsimler
 16. Aylar
 17. Haftalar
 18. Günler

Ç. DÜNYAMIZ VE GÖKYÜZÜ

 1. Dünya
 2. Güneş
 3. Ay
 4. Yıldızlar
 5. Doğa Olayları
 6. ÇEVREMİZDEKİ VARLIKLAR
 7. Canlı ve Cansız Varlıklar
 8. Hayvanlar
 9. Bitkiler
 10. İLETİŞİM
 11. İletişim Araçları
 12. İletişim Yerleri
 13. ATATÜRK VE BAYRAĞIMIZ
 14. Atatürk
 15. Türk Bayrağı
 16. İstiklâl Marşı
 17. ÖNEMLİ GÜNLER
 18. Ulusal Bayramlarımız
 19. Dinî Bayramlarımız
 20. Belirli Gün, Haftalar

Ğ. YURDUMUZU TANIYALIM

 1. Harita
 2. Yerleşim Birimleri

MODÜLDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Modülde ölçme ve değerlendirme süreci; kaba değerlendirme, öğretim öncesi

değerlendirme, öğretim sürecini (ders saati) değerlendirme, son değerlendirme ve öğretim

sonrası (dönem sonu) değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamalarla ilgili

hazırlanan örnek formlara yönelik açıklamalar aşağıda verilmiştir.

 1. Kaba Değerlendirme
 2. Kaba Değerlendirme Formu’nda “Sosyal Hayat” kazanımlarının

değerlendirilmesinde bağımsız olarak yapılan beceriler “+”, bağımsız olarak

yapılamayan beceriler “-” olarak işaretlenmelidir. Açıklama bölümünde ise

değerlendirme sırasındaki gözlemler yazılmalıdır.

 1. Kaba Değerlendirme Formu’na kayıt yapılırken bireyin tepkilerine müdahale

edilmemeli ve bireye yardımda bulunulmamalıdır.

 1. Kaba değerlendirme sonucunda aile ile iş birliği yapılarak BEP hazırlanmalıdır.
 2. Öğretim Öncesi Değerlendirme
 3. Öğretim öncesi değerlendirme sonuçları, Performans Kayıt Tablosu’nda yer alan

öğretim öncesi değerlendirme sütununa işaretlenmelidir.

 1. Yapılan kaba değerlendirme sonucunda “Duyu organlarını ayırt eder.”

kazanımının yetersiz olduğu ve bağımsız olarak yapamadığı varsayılarak bir örnek

hazırlanmıştır.

 1. Öğretim öncesi değerlendirmede öncelikle ele alınan duyu organlarını tanır

kazanımı alt basamaklara ayrılmıştır: Sorulduğunda gözü, kulağı, burnu, dili ve

deriyi gösterir.

ç. “Öğretim Öncesi Değerlendirme” sütununa duyu organlarını ayırt etme ile ilgili

işaretleme yapılırken her bir alt basamak için bireye yönerge verilir ve yapıp

yapamadığına bakılır. Her bir alt basamak için bağımsız olarak gerçekleştiriyor ise

B, sözel ipucu ile gerçekleştiriyor ise , model olma ile gerçekleştiriyor ise MO,

fiziksel yardım ile gerçekleştiriyor ise FY yazılır.

 1. Öğretim Sürecini (Ders Saati) Değerlendirme
 2. Öğretim öncesi değerlendirmeye başlamadan önce bireyin fiziksel ihtiyaçları

(yemek, tuvalet vb.) mutlaka giderilmelidir.

 1. Öğretim sürecini değerlendirme sonuçları, her ders saati sonunda Performans

Kayıt Tablosu’nda yer alan “Öğretim Sürecini Değerlendirme” sütununa

işaretlenir.

 1. Öğretim öncesi değerlendirme sonucunda bireye “duyu organlarını ayırt etme”

kazanımının alt basamaklarından bağımsız olarak yapamadıkları üzerinde öğretim

yapılacaktır.

ç. Her ders saati öğretiminin sonunda bireyin becerinin hangi basamağında kaldığı

Öğretim Sürecini Değerlendirme Form’una işlenir.

 1. Performans kayıt tablosunun sonunda yer alan aile bilgilendirme bölümüne “duyu

organlarını ayırt etme” kazanımının hem öğretilmesinin hem de kalıcılığının

sağlanabilmesi için yapılacak olan tekrarlar ile ilgili açıklamalar da bulundurulacaktır.

Ç. Son Değerlendirme

 1. Örnek alınan kazanım “duyu organlarını ayırt etme” olduğu için öğretim sürecinde

yapmış olduğumuz son ders saati değerlendirmesi aynı zamanda bireyin bu kazanım

için son değerlendirilmesi olacaktır. Bu nedenle son değerlendirme için ayrı bir form

hazırlanmayacaktır.

 1. Öğretim Sonrası (Dönem Sonu) Değerlendirme
 2. Bireyin gelişimi, öğretim süreci değerlendirme sonuçlarına uygun olarak, her ay

sonunda Dönem Sonu Bireysel Performans Değerlendirme Formu’na işlenecektir.

 1. Dönem Sonu Performans Değerlendirme Formu doldurulurken kazanıma hangi ayda

başlanmış ise o ay ile ilgili sütuna, kazanım bir ay içinde gerçekleşti ise “+” olarak

işaretlenir. Kazanım başlanıldığı aydan sonraki aylarda devam ediyorsa (kazanım

gerçekleşmedi ise) “-” olarak işaretlenir. Kazanımın gerçekleştiği aya “+” konur.

 1. Dönem sonunda öğretimi yapılamayan ve öğretimi tamamlanamayan kazanımlar da

“Dönem Sonu Bireysel Performans Değerlendirme Formu”na kaydedilecektir.

ç. Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca önerilen süre sonunda birey için

gerçekleştirilmesi amaçlanan kazanımlardan; gerçekleştirilemeyen ya da öğretimi

yapılamayan kazanımlar ayrıntılı olarak, öğretime hiç başlanmadı ise bunun

gerekçeleri; öğretime başlanmış olmasına rağmen kazanım gerçekleştirilemedi ise

hangi alt basamakta kalındığı “RAM Bilgilendirme Bölümünde açıklanacaktır.