GÖRSEL ALGILAMA MODÜLÜ ve MODÜLÜN AMACI

Görsel algılama becerilerini geliştirebilme.

KAZANIMLAR:

1- Şekli kopya eder.

2- Eksik resmi tamamlar.

3- Parça bütün ilişkisi kurar.

4- Şekillerin benzerliklerini ayırt eder.

5- Şekillerin farklılıklarını ayırt eder.

6- Rakam ve harflerin yönünü karıştırmadan yazar.

7- Üst üste çizilmiş şekilleri ayırt eder.

MODÜLÜN SÜRESİ

Görsel algılama modülünün uygulama süresi toplam 160 ders saatidir.

MODÜLÜN UYGULAMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. Görsel algılama eğitimi yapılırken beceri öğretimi işlem basamakları (model olma, sözel ve

fiziksel yardım) kullanılmalıdır.

 1. Başlangıçta görsel algılama için basit şekillerden başlanarak daha sonra karmaşık şekillere

ilerlenmelidir.

 1. Görsel algılama eğitimi yapılırken bireyin yaş ve ihtiyaçlarına göre ilgisini çekecek araç gereçler kullanılmalıdır.
 2. Çok aşamalı aktivitelerin çalışılmasında, aktiviteler bölümlere ayrılarak küçük parçalar

hâlinde çalışılmalı ve bütüne doğru ilerlenmelidir.

 1. Hareketi planlama ve hareketi organize etme yeteneğinde sorunu olan bireylerde eğitim

verilirken uygun aktiviteler seçilmelidir.

 1. Bu modül kaba motor beceriler modülünden “yüzüstü”, “destekli oturma”, “desteksiz

oturma”, “dizüstü”, “destekli ayakta durma”, “desteksiz ayakta durma modülleri ile birlikte

uygulanabilir.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

 1. ŞEKİL KOPYALAMA
 2. ÇİZİM TAMAMLAMA
 3. PARÇA-BÜTÜN İLİŞKİSİ
 4. ŞEKİLLERİN FARKLILIKLARI VE BENZERLİKLERİ
 5. RAKAM VE HARFLERİ GÖRSEL TANIMA VE YAZMA
 6. ÜST ÜSTE ÇİZİLMİŞ ŞEKİLLERİ AYIRT ETME

MODÜLDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

“Görsel Algılama” modülünde ölçme ve değerlendirme süreci; kaba değerlendirme, öğretim öncesi değerlendirme, öğretim sürecini (ders saati) değerlendirme, son değerlendirme ve öğretim sonrası (dönem sonu) değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamalarla ilgili hazırlanan örnek formlara yönelik açıklamalar aşağıda verilmiştir.

 1. Kaba Değerlendirme: Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından destek eğitimi ihtiyacı olduğuna dair karar alınmış birey için seçilen eğitim modülü ve bireyin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda; bireyselleştirilmiş eğitim planı (BEP) hazırlamak amacı ile yapılacak olan yüzeysel değerlendirmedir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak yapılacağı, soruların-yönergelerin

yazılmasında nelere dikkat edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme

sonuçlarının nasıl aktarılacağı, uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme

yazılacaktır.

 1. Öğretim Öncesi Değerlendirme: (Performans Kayıt Tablosu) Kaba değerlendirme

sonucunda bireyin BEP’ ine seçilen kazanımların öğretimine başlamadan önce hangi

basamakta olduğunu belirlemek amacı ile yapılacak olan ayrıntılı değerlendirmedir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak yapılacağı, soruların-yönergelerin

yazılmasında nelere dikkat edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme

sonuçlarının nasıl aktarılacağı, uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme

yazılacaktır.

 1. Öğretim Sürecinde Değerlendirme: (Performans Kayıt Tablosu) Ele alınan beceri,

kavram ya da disiplinin öğretimi sırasında izlenecek yol ve bunun bir ders saatlik

öğretiminin ayrıntılı değerlendirmesidir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak ne zaman yapılacağı (her ders

saatinin başında ve sonunda… vb.), soruların-yönergelerin yazılmasında nelere dikkat

edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme sonuçlarının nasıl aktarılacağı,

uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme yazılacaktır.

 1. Son Değerlendirme:Beceri öğretimine yönelik seçilen kazanımlarda, öğretim sürecinin sonders saatinde yapılan değerlendirme, aynı zamanda bireyin beceriyi gerçekleştirip

gerçekleştirmediğine yönelik yapılacak olan son değerlendirmesi olacaktır. Bu nedenle ayrı

bir form hazırlanmasına gerek yoktur.

 1. Öğretim Sonrası (Dönem Sonu) Değerlendirme:Her ay sonunda alınan

değerlendirmelerin (Performans Kayıt Tablosunun); Dönem Sonu Bireysel Performans

Değerlendirme Formuna genel olarak işlenmesi ve destek eğitimi programının sonunda

gelinen basamağın belirtilmesidir.

Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca önerilen süre içerisinde kazandırılması

amaçlanan kazanımlar maddeler hâlinde forma işlenir.

Kazanıma hangi ay içerisinde başlanmış ise o ay ile ilgili sütuna şayet kazanım 1 ay

içinde sonlandırıldıysa (kazanım gerçekleşti ise) “+” olarak işaretlenir. Kazanım başlanıldığı

aydan sonraki aylarda devam ediyorsa (kazanım gerçekleşmedi ise) “-” olarak işaretlenir.

Kazanımın gerçekleştiği aya “+” konur.

Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca önerilen süre sonunda birey için

gerçekleştirilmesi amaçlanan kazanımlardan; gerçekleştirilemeyenler ya da öğretimi

yapılamayanlar ile ilgili formun sonunda yer alan RAM bilgilendirme bölümüne ayrıntılı

olarak öğretime hiç başlanmadı ise bunun gerekçeleri veya başlanmış olmasına rağmen

kazanım gerçekleştirilemedi ise hangi alt basamakta kalındığına dair açıklamalar

yapılacaktır.