EL BECERİLERİ VE EL GÖZ KOORDİNASYONU MODÜLÜ ve MODÜLÜN AMACI

El becerilerini ve el göz koordinasyonunu geliştirebilme.

KAZANIMLAR

 1. Makasla basit şekilleri keser.
 2. Nesneleri üst üste dizer.
 3. Nesneleri yan yana dizer.
 4. Çubukları delikli tahtaya takar.
 5. Kâğıt katlar.
 6. Ayakkabı bağcığı bağlar.
 7. Fermuar açar.
 8. Fermuar kapatır.
 9. Musluk açar.
 10. Musluk kapatır.
 11. Düğmeleri ilikler.
 12. Düğmeleri açar.
 13. Yoğurma maddeleri ile basit ürün elde eder.
 14. Parça -bütün ilişkisi kurar.
 15. Top atar.
 16. Top yakalar.

MODÜLÜN SÜRESİ

El becerilerini ve el göz koordinasyonu modülünün uygulama süresi toplam 160 ders saatidir.

MODÜLÜN UYGULAMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. Bireyin yaş ve ihtiyaçlarına göre ilgisini çekecek araç-gereçler kullanılmalıdır.
 2. Seçilen aktiviteler kolaydan zora doğru olmalı; birdenbire karmaşık aktivitelerin

gerçekleştirilmesi istenmemelidir.

 1. Çok aşamalı aktivitelerin çalışılmasında, aktiviteler bölümlere ayrılarak küçük parçalar

hâlinde çalışılmalı ve bütüne doğru ilerlenmelidir.

 1. Bireyin ihtiyacı ölçüsünde sözel ya da fiziksel yardımda bulunulmalıdır.
 2. El-göz koordinasyonu çalışması sırasında kas tonusunda değişiklikler meydana geliyorsa

dikkatli olunmalı ve normal kas tonusu korunmaya çalışılmalıdır.

 1. Hareketler sırasında her iki elin koordineli çalışmasına dikkat edilmelidir.
 2. Hareketi planlama ve hareketi organize etme yeteneğinde sorunu olan bireylerde eğitim

verilirken uygun aktiviteler seçilmelidir.

 1. El göz koordinasyonu ve el becerileri modülü, kaba motor gelişim programının “emekleme

ve merdiven inip çıkma modülü ” hariç tüm modülleri ile birlikte uygulanabilir.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

 1. MAKASLA KESME
 2. NESNELERİ DİZME VE TAKMA
 3. KÂĞIT KATLAMA

Ç. GİYSİ AKSESUARLARININ KULLANIMI

 1. Ayakkabı Bağcığı Bağlama
 2. Fermuar Açma-Kapatma
 3. Düğme İlikleme-Açma
 4. YOĞURMA MADDELERİ İLE ÇALIŞMA
 5. PARÇA-BÜTÜN İLİŞKİSİ
 6. TOP ATMA-TUTMA

MODÜLDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

“Merdiven çıkma” modülünde ölçme ve değerlendirme süreci; kaba değerlendirme, öğretim

öncesi değerlendirme, öğretim sürecini (ders saati) değerlendirme, son değerlendirme ve öğretim sonrası (dönem sonu) değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamalarla ilgili hazırlanan örnek formlara yönelik açıklamalar aşağıda verilmiştir.

 1. Kaba Değerlendirme: Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından destek eğitimi ihtiyacı olduğuna dair karar alınmış birey için seçilen eğitim modülü ve bireyin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda; bireyselleştirilmiş eğitim planı (BEP) hazırlamak amacı ile yapılacak olan yüzeysel değerlendirmedir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak yapılacağı, soruların-yönergelerin

yazılmasında nelere dikkat edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme

sonuçlarının nasıl aktarılacağı, uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme

yazılacaktır.

 1. Öğretim Öncesi Değerlendirme: (Performans Kayıt Tablosu) Kaba değerlendirme

sonucunda bireyin BEP’ ine seçilen kazanımların öğretimine başlamadan önce hangi

basamakta olduğunu belirlemek amacı ile yapılacak olan ayrıntılı değerlendirmedir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak yapılacağı, soruların-yönergelerin

yazılmasında nelere dikkat edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme

sonuçlarının nasıl aktarılacağı, uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme

yazılacaktır.

 1. Öğretim Sürecinde Değerlendirme: (Performans Kayıt Tablosu) Ele alınan beceri,

kavram ya da disiplinin öğretimi sırasında izlenecek yol ve bunun bir ders saatlik

öğretiminin ayrıntılı değerlendirmesidir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak ne zaman yapılacağı (her ders

saatinin başında ve sonunda… vb.), soruların-yönergelerin yazılmasında nelere dikkat

edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme sonuçlarının nasıl aktarılacağı,

uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme yazılacaktır.

 1. Son Değerlendirme:Beceri öğretimine yönelik seçilen kazanımlarda, öğretim sürecinin son ders saatinde yapılan değerlendirme, aynı zamanda bireyin beceriyi gerçekleştirip

gerçekleştirmediğine yönelik yapılacak olan son değerlendirmesi olacaktır. Bu nedenle ayrı

bir form hazırlanmasına gerek yoktur.

 1. Öğretim Sonrası (Dönem Sonu) Değerlendirme:Her ay sonunda alınan

değerlendirmelerin (Performans Kayıt Tablosunun); Dönem Sonu Bireysel Performans

Değerlendirme Formuna genel olarak işlenmesi ve destek eğitimi programının sonunda

gelinen basamağın belirtilmesidir.

Özel Eğitim Değerlendirme kurulunca önerilen süre içerisinde kazandırılması

amaçlanan kazanımlar maddeler hâlinde forma işlenir.

Kazanıma hangi ay içerisinde başlanmış ise o ay ile ilgili sütuna şayet kazanım 1 ay

içinde sonlandırıldıysa (kazanım gerçekleşti ise) “+” olarak işaretlenir. Kazanım başlanıldığı

aydan sonraki aylarda devam ediyorsa (kazanım gerçekleşmedi ise) “-” olarak işaretlenir.

Kazanımın gerçekleştiği aya “+” konur.

Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca önerilen süre sonunda birey için

gerçekleştirilmesi amaçlanan kazanımlardan; gerçekleştirilemeyenler ya da öğretimi

yapılamayanlar ile ilgili formun sonunda yer alan RAM bilgilendirme bölümüne ayrıntılı

olarak, öğretime hiç başlanmadı ise bunun gerekçeleri veya başlanmış olmasına rağmen

kazanım gerçekleştirilemedi ise hangi alt basamakta kalındığına dair açıklamalar

yapılacaktır.