AYAKTA DURMA MODÜLÜ ve MODÜLÜN AMACI

Bir yerden tutunarak ayağa kalkabilme ve ayakta durabilme.

KAZANIMLAR

 1. Oturma pozisyonundan ayakta durma pozisyonuna geçer.
 2. Dizüstü pozisyondan yarım dizüstü pozisyona geçerek ayağa kalkar.
 3. Ellerinden destek alarak çömelip kalkar.
 4. Ayakta duruş pozisyonunda diz, kalça ve gövdesini kontrol eder.
 5. Ayakta dururken her iki tarafa ağırlık aktarır.
 6. Ellerinden ya da gövdesinden destek alarak farklı yönlere uzanır.
 7. Ayaklarını tek tek yerden kaldırır.

MODÜLÜN SÜRESİ

Ayakta durma modülünün uygulama süresi toplam 160 ders saatidir.

MODÜLÜN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. Destekli ayakta durma çalışmaları yapılırken beceri öğretimi işlem basamakları (model

olma, sözel yardım, fiziksel yardım) kullanılmalıdır.

 1. Bireyin ayakta durma pozisyonuna gelebilmesi için yer çekimine karşı koyabilmesi gerekir.

Bunun için ayakta durma pozisyonunda gövde kontrolü ve ağırlık aktarma çalışmaları

yapılmalıdır.

 1. Farklı pozisyonlarda ayağa kalkma becerisini geliştirmek için değişik pozisyonlardan

başlayarak pratik yapılmalıdır.

 1. Bireyin yerden ya da sandalyeden ayağa kalkabilmesi için ellerini destek amacıyla

kullanabiliyor olması gerekmektedir. Bunun için kolların destek amaçlı kullanılması

sağlanmalıdır.

 1. Birey, ağırlığını bir yerden diğerine geçirirken dengesini koruyabilir olmalıdır.Bu nedenle

her iki ayak üzerinde denge reaksiyonları çalıştırılmalıdır.

 1. Bireyin yana doğru adımlama yapabilmesi ve yana dönebilmesi için her iki tarafa ağırlık

aktarabilmesi gerekir. Ayrıca; birey ağırlığını bir yerden diğerine geçirirken dengesini

koruyabilmelidir. Bu aşamada sehpa, kanepe, duvar, yürüteç gibi farklı araçlar kullanılabilir.

Uygulayıcı, çalışmalar sırasında oyuncak benzeri nesneler ile görsel, işitsel materyalleri

kullanarak bireyin hedefe ulaşmasını kolaylaştırmalıdır.

 1. Çalışılan ortamda yer minderi, ayna, egzersiz topu, çeşitli ebatlarda rulolar, tabure,

sandalyeler, bireyin gelişim düzeyine uygun oyuncak, araç ve gereçler kullanılır.

 1. Destekli ayakta durma becerisinin kazandırılması ve geliştirilmesi için çalışmalar, bireyin

gelişim düzeyine uygun işlevsel etkinlikler(yemek hazırlama, resim yapma, diş fırçalama

vb.) ya da oyun etkinlikleri(top oynama, vb.)ile birleştirilmelidir.

 1. Eğer birey herhangi bir ortez ve/veya yardımcı araç kullanıyorsa bu durum BEP

hazırlanırken göz önünde bulundurulmalıdır.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

 1. POZİSYON DEĞİŞTİRME
 2. Oturma Pozisyonundan Ayağa Kalkma
 3. Dizüstü Pozisyondan Yarım Dizüstü Pozisyona Gelme
 4. Yarım Dizüstü Pozisyondan Ayakta Durma Pozisyonuna Gelme
 5. Çömelme- Kalkma
 6. B. AYAKTA DURUŞ POZİSYONLARI
 7. Diz, Kalça ve Gövde Kontrolü
 8. Her İki Ayağa Ağırlık Aktarma ve Denge
 9. Sağ ve Sol Ayağa Ağırlık Aktarma ve Denge
 10. C. KOLLARLA FARKLI YÖNLERE UZANMA

MODÜLDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

“Ayakta Durma” modülünde ölçme ve değerlendirme süreci; kaba değerlendirme, öğretim

öncesi değerlendirme, öğretim sürecini (ders saati) değerlendirme, son değerlendirme ve öğretim

sonrası (dönem sonu) değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamalarla ilgili hazırlanan

örnek formlara yönelik açıklamalar aşağıda verilmiştir.

 1. Kaba Değerlendirme: Özel eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından destek eğitimi ihtiyacı olduğuna dair karar alınmış birey için seçilen eğitim modülü ve bireyin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda; bireyselleştirilmiş eğitim planı (BEP) hazırlamak amacı ile yapılacak olan yüzeysel değerlendirmedir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak yapılacağı, soruların-yönergelerin

yazılmasında nelere dikkat edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme

sonuçlarının nasıl aktarılacağı, uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme

yazılacaktır.

 1. Öğretim Öncesi Değerlendirme: (Performans Kayıt Tablosu) Kaba değerlendirme

sonucunda bireyin BEP’ ine seçilen kazanımların öğretimine başlamadan önce hangi

basamakta olduğunu belirlemek amacı ile yapılacak olan ayrıntılı değerlendirmedir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak yapılacağı, soruların-yönergelerin

yazılmasında nelere dikkat edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme

sonuçlarının nasıl aktarılacağı, uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme

yazılacaktır.

 1. Öğretim Sürecinde Değerlendirme: (Performans Kayıt Tablosu) Ele alınan beceri,

kavram ya da disiplinin öğretimi sırasında izlenecek yol ve bunun bir ders saatlik

öğretiminin ayrıntılı değerlendirmesidir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak ne zaman yapılacağı (her ders

saatinin başında ve sonunda… vb), soruların-yönergelerin yazılmasında nelere dikkat

edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme sonuçlarının nasıl aktarılacağı,

uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme yazılacaktır.

 1. Son Değerlendirme: Beceri öğretimine yönelik seçilen kazanımlarda, öğretim sürecinin son ders saatinde yapılan değerlendirme, aynı zamanda bireyin beceriyi gerçekleştirip

gerçekleştirmediğine yönelik yapılacak olan son değerlendirmesi olacaktır. Bu nedenle ayrı

bir form hazırlanmasına gerek yoktur.

 1. Öğretim Sonrası (Dönem Sonu) Değerlendirme: Her ay sonunda alınan

değerlendirmelerin (Performans Kayıt Tablosunun); Dönem Sonu Bireysel Performans

Değerlendirme Formuna genel olarak işlenmesi ve destek eğitimi programının sonunda

gelinen basamağın belirtilmesidir.

Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca önerilen süre içerisinde kazandırılması

amaçlanan kazanımlar maddeler hâlinde forma işlenir.

Kazanıma hangi ay içerisinde başlanmış ise o ay ile ilgili sütuna şayet kazanım 1 ay

içinde sonlandırıldıysa (kazanım gerçekleşti ise) “+” olarak işaretlenir. Kazanım başlanıldığı

aydan sonraki aylarda devam ediyorsa (kazanım gerçekleşmedi ise) “-” olarak işaretlenir.

Kazanımın gerçekleştiği aya “+” konur.

Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca önerilen süre sonunda birey için

gerçekleştirilmesi amaçlanan kazanımlardan; gerçekleştirilemeyenler ya da öğretimi

yapılamayanlar ile ilgili formun sonunda yer alan RAM bilgilendirme bölümüne ayrıntılı

olarak öğretime hiç başlanmadı ise gerekçeleri veya başlanmış olmasına rağmen kazanım

gerçekleştirilemedi ise hangi alt basamakta kalındığına dair açıklamalar yapılacaktır.