DESTEKSİZ YÜRÜME MODÜLÜ ve MODÜLÜN AMACI

Desteksiz yürüme becerisi edinebilme.

KAZANIMLAR

 1. Ayakta dururken gövde ağırlığını yana ve öne aktarır.
 2. Ağırlık bir tarafta iken diğer bacağı ile öne adım atar.
 3. Dengesini koruyarak birbiri ardına adımlar.
 4. Farklı yönlere yürür.
 5. Kısa mesafede farklı zeminlerde yürür.
 6. Uzun mesafede farklı zeminlerde yürür.
 7. Engeller arasında yürür.

MODÜLÜN SÜRESİ

Desteksiz yürüme modülünün uygulama süresi toplam 240 ders saatidir.

MODÜLÜN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. Ayakta durma ile ağırlık aktarma aktiviteleri arasında geçişler aşamalı olarak

çalıştırılmalıdır. Ağırlık aktarımı ve yürüme öncesi beceriler kazanılmadan adımlama

aşamasına geçilmemelidir.

 1. Adımlama öncesinde ağırlığın dengeli ve ritmik şekilde farklı yönlere aktarımı

çalıştırılmalıdır. Adımlama öncesi beceriler kazanılmadan adımlama aşamasına

geçilmemelidir.

 1. Dengenin sağlanması ve düşmenin önlenmesi için adımlama sırasında gövde kontrolünün

devamlılığı mutlaka sağlanmış olmalıdır.

 1. Yürüme ritmik kol ve bacak hareketlerden oluştuğu için eğitim sırasında adımlama ile

birlikte ritmik kol ve bacak hareketleri çalışılmalıdır.

 1. Bağımsız yürüme için kol ve bacak hareketlerinin yönerge ve komut gerektirmeden

otomatik ve güvenli hale getirilmesi üzerinde önemle durulmalıdır.

 1. Yürüme becerisi günlük hayatın gereksinimlerine uygun olacak şekilde geliştirilmeli; modül sonunda bu becerilerin gerçek ortamlarda güvenli şekilde yapılıp yapılamadığı bizzat

uygulayıcının gözleminde değerlendirilmelidir.

 1. Eğer birey herhangi bir ortez ve/veya yardımcı araç kullanıyorsa bu durum Bireysel Eğitim

Programı hazırlanırken göz önünde bulundurulmalıdır.

MODÜLÜN İÇERİĞİ:

 1. GÖVDE AĞIRLIĞINI YANA VE ÖNE AKTARMA
 2. B. ADIM ATMA ÇALIŞMALARI
 3. RİTMİK ADIMLAMA ÇALIŞMALARI

Ç. YÜRÜME ÇALIŞMALARI

 1. Farklı Yönlere Yürüme
 2. Farklı Zeminlerde Yürüme
 3. Engeller Arasında Yürüme

MODÜLDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

“Desteksiz Yürüme” modülünde ölçme ve değerlendirme süreci; kaba değerlendirme,

öğretim öncesi değerlendirme, öğretim sürecini (ders saati) değerlendirme, son değerlendirme ve öğretim sonrası (dönem sonu) değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamalarla ilgili hazırlanan örnek formlara yönelik açıklamalar aşağıda verilmiştir.

 1. Kaba Değerlendirme: Özel eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından destek eğitimi ihtiyacı olduğuna dair karar alınmış birey için seçilen eğitim modülü ve bireyin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda; bireyselleştirilmiş eğitim planı (BEP) hazırlamak amacı ile yapılacak olan yüzeysel değerlendirmedir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak yapılacağı, soruların-yönergelerin

yazılmasında nelere dikkat edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme

sonuçlarının nasıl aktarılacağı, uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme

yazılacaktır.

 1. Öğretim Öncesi Değerlendirme: (Performans Kayıt Tablosu) Kaba değerlendirme

sonucunda bireyin BEP’ ine seçilen kazanımların öğretimine başlamadan önce hangi

basamakta olduğunu belirlemek amacı ile yapılacak olan ayrıntılı değerlendirmedir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak yapılacağı, soruların-yönergelerin

yazılmasında nelere dikkat edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme

sonuçlarının nasıl aktarılacağı, uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme

yazılacaktır.

 1. Öğretim Sürecinde Değerlendirme: (Performans Kayıt Tablosu) Ele alınan beceri,

kavram ya da disiplinin öğretimi sırasında izlenecek yol ve bunun bir ders saatlik

öğretiminin ayrıntılı değerlendirmesidir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak ne zaman yapılacağı (her ders

saatinin başında ve sonunda… vb.), soruların-yönergelerin yazılmasında nelere dikkat

edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme sonuçlarının nasıl aktarılacağı,

uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme yazılacaktır.

 1. Son Değerlendirme:Beceri öğretimine yönelik seçilen kazanımlarda, öğretim sürecinin

son ders saatinde yapılan değerlendirme, aynı zamanda bireyin beceriyi gerçekleştirip

gerçekleştirmediğine yönelik yapılacak olan son değerlendirmesi olacaktır. Bu nedenle ayrı

bir form hazırlanmasına gerek yoktur.

 1. Öğretim Sonrası (Dönem Sonu) Değerlendirme:Her ay sonunda alınan

değerlendirmelerin (Performans Kayıt Tablosunun); Dönem Sonu Bireysel Performans

Değerlendirme Formuna genel olarak işlenmesi ve destek eğitimi programının sonunda

gelinen basamağın belirtilmesidir.

Özel Eğitim Değerlendirme kurulunca önerilen süre içerisinde kazandırılması

amaçlanan kazanımlar maddeler hâlinde forma işlenir.

Kazanıma hangi ay içerisinde başlanmış ise o ay ile ilgili sütuna şayet kazanım 1 ay

içinde sonlandırıldıysa (kazanım gerçekleşti ise) “+” olarak işaretlenir. Kazanım

başlanıldığı aydan sonraki aylarda devam ediyorsa (kazanım gerçekleşmedi ise) “-” olarak

işaretlenir. Kazanımın gerçekleştiği aya “+” konur.

Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca önerilen süre sonunda birey için

gerçekleştirilmesi amaçlanan kazanımlardan; gerçekleştirilemeyenler yada öğretimi

yapılamayanlar ile ilgili formun sonunda yer alan RAM bilgilendirme bölümüne ayrıntılı

olarak öğretime hiç başlanmadı ise gerekçeleri veya başlanmış olmasına rağmen kazanım

gerçekleştirilemedi ise hangi alt basamakta kalındığına dair açıklamalar yapılacaktır.