Man walking in a streetTOPLUMSAL YAŞAM BECERİLERİ MODÜLÜ

MODÜLÜN AMACI

Toplumsal yaşam becerilerini kazanabilme

KAZANIMLAR

 1. Günlük işlerin gerektirdiği farklı durumlara uygun söz kalıplarını kullanır.
 2. Gerektirdiğinde reddetme davranışı gösterir.
 3. Karşısındaki kişilerin ifade ettiği duygulara uygun tepki verir.
 4. İletişimde bulunduğu kişilere karşı hoşgörülü ve anlayışlı olmaya dikkat eder.
 5. Bilgi almak için sorular sorar.
 6. Serbest zamanını ilgileri doğrultusunda değerlendirir.
 7. Sinema, tiyatro gibi yerlerde uyulması gereken kurallara uyar.
 8. Lokantada uyulması gereken kurallara uyar.
 9. Alışveriş yapılan yerlerde uyulması gereken kurallara uyar.
 10. Toplu taşıma araçlarında uyulması gereken kurallara uyar.
 11. Okul servisinde uyulması gereken kurallara uyar.
 12. Gezi çantası hazırlar.
 13. Gezi öncesi evde alınması gereken önlemleri belirtir.
 14. Başlıca meslekleri tanır.
 15. Para yerine geçen belgeleri kullanıldığı yerlere göre tanır.
 16. Aylık kişisel bütçe hazırlar.
 17. Tasarruf yapmanın yararlarını açıklar.
 18. Otomatik vezne makinesinden (ATM) para çeker.
 19. Fatura yatırır.
 20. Alışveriş yapılan yerleri ayırt eder.
 21. Alışveriş yapar.
 22. Tüketici haklarını açıklar.

MODÜLÜN SÜRESİ

Modül için öngörülen süre 100 ders saatidir.

MODÜLÜN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. Zihinsel yetersizliği olan bireylerin eğitimlerinin temel amacı, bu bireylerin

yaşamlarını bağımsız olarak devam ettirebilmeleri için gerekli olan becerileri

kazandırmaktır. “Toplumsal Yaşam Becerileri” modülü zihinsel yetersizliği olanlara,

okul öncesi dönemden başlayarak güvenli ve bağımsız yaşam becerileri kazandırmayı

amaçlamaktadır.

 1. Zihinsel yetersizliği olan bireylerin başkalarına bağımlı olmadan yaşamlarını

sürdürmeleri, kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri ve toplumla bütünleşmeleri

amaçlanmaktadır. Bu amaca ulaşılması, bireyin bireysel farklılıkları ile yapabildikleri

dikkate alınarak eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi ve gereksinimlerine uygun

eğitim ortamlarının sunulmasıyla mümkün olabilmektedir.

 1. Zihinsel yetersizliği olan bireylerin eğitim gereksinimleri onların bazı özelliklerine

göre farklılaşabilmektedir. Zihinsel öğrenme yetersizliği olan bireyler homojen bir

grup olmadığından çeşitli özelliklerine bağlı olarak kendi içlerinde önemli bireysel

farklılıklar göstermektedirler. Bu farklılıklar, onların toplum yaşamına

hazırlanmalarında gerekli olan birçok beceriyi öğrenmede başkalarının yardımına daha

fazla gereksinim duymalarına yol açabilmektedir. Özellikle, diğer bireylerin kendi

başlarına ya da çok az yardımla öğrendikleri birçok beceriyi zihinsel öğrenme

yetersizliği olan bireyler, kendi başlarına öğrenmede ya da az bir yardımla üstesinden

gelmede güçlük çekebilmektedirler. Dolayısıyla zihinsel yetersizliği olan bireyler

bağımsız yaşam becerileri kazanmada destek eğitimine ihtiyaç duymaktadırlar.

 1. Zihinsel yetersizliği olan bireylerin toplumsal yaşam becerilerinin evde ve diğer

ortamlarda pekiştirilmesi amacıyla öğretim sürecinde ailelerin çalışmalara katılmaları

sağlanmalı ve aile eğitim programı hazırlanmalıdır.

 1. İletişim becerileri zihinsel yetersizliği olan bireylere kazandırılırken bireysel eğitimin

yanı sıra grup eğitimi de yapılmalıdır. Bu konuda yapılacak eğitimlerde önceden

ekinlikler hazırlanmalıdır. İletişim becerilerinin kazandırılmasında zihinsel öğrenme

yetersizliği olan bireylerin toplumla beraber olduğu zamanlarda ailelerin katkısı da

çok önemlidir. Bu nedenle aile eğitimlerinde ailelere zihinsel yetersizliği olan

bireylere iletişim becerilerinin kazandırılması için yapmaları gerekenler detaylı olarak

anlatılmalıdır.

 1. İletişim becerilerini kazandırmada oyun, zihinsel yetersizliği olan bireylerin eğitimi

açısından önemlidir. Oyun sırasında zihinsel yetersizliği olan bireyler gözlenip oyun

içindeki ve oyuna karşı davranışlarından bireysel özelliklerinin nasıl olduğu

konusunda fikir edinilebilinir. Zihinsel yetersizliği olan bireylerin gösterdiği problem

davranışların-saldırganlık gibi-oyun etkinlikleri içerisinde düzeltilme olanağı ve bu

davranış problemlerini uygun şekilde azaltma veya ortadan kaldırma olanağı

bulunabilir. Öğretmen veya uygulayıcı, anne baba ve uzmanların iş birliğinde

bulunması bireyin olumlu davranışlarının artırılmasını veya olumsuz davranışlarının

azaltılmasını sağlar. Bu nedenle toplumsal iletişim becerilerini kazandırmada oyun

etkinliklerine de yer verilmelidir. Ancak buradan davranış değiştirme süreci sadece

oyun ve etkinliklerle sürdürülür gibi bir anlam çıkarılmaması gerekmektedir. Çünkü

davranış sağaltımı kendine özgü yöntem ve teknikleri olan önemli bir süreci

kapsamaktadır.

 1. İletişim becerileri içerisinde yer alan “günlük durumlarda söz kalıpları” konusunda

bireylere günlük işlerin gerektirdiği bazı söz kalıplarını farklı durumlara uygun olarak

nasıl kullanacakları öğretilmelidir. Örneğin; birey hata yaptığında özür dilemeli,

kendisine yapılan yardımlar karşılığında teşekkür etmeli, herhangi bir şey isteyeceği

zaman rica etmelidir. Buna yönelik grup etkinlikleri yapılmalıdır.

 1. Toplum yaşamındaki kuralların öğretiminde, zihinsel yetersizliği olan bireyler sık sık

sinema, tiyatro, lokanta, alışveriş merkezi gibi yerlere götürülmeli, toplu taşıma

araçlarına bindirilmeli ve buralarda nasıl davranması gerektiği uygulamalı olarak

öğretilmelidir. Bu konuda da aile eğitimine gidilmeli, öğretilen beceriler kişisel

yaşantısında da devam ettirilmelidir.

 1. Zihinsel yetersizliği olan bireylerin bağımsız yaşamlarını sürdürmelerinde para

kullanımı çok önemli ve gerekli bir beceridir. Bu becerilerin doğal ortamlarda

kazandırılması gerekmektedir. Bu nedenle destek eğitiminden yararlanan bireyleri

alışveriş merkezlerine, pazarlara, marketlere vb. yerlere götürerek para kullanmaları

sağlanmalıdır.

 1. “Bilinçli Tüketicilik” başlığı altında “para yerine geçen belgeler” konusu öğretilirken

bireylere bu belgeleri kullanabilecekleri ortamlar sağlanmalıdır. Belgeler kredi kartı,

hediye çeki vb. olabileceği gibi otobüse, metroya binildiğinde kullanılan bilet, kart vb.

de olabilir. Örneğin, alışveriş merkezine (mağaza, market gibi) götürülerek kredi kartı

kullandırılabilir. Bu konuda aileyle iş birliği çok önemlidir. Ailenin de bireyi bu

belgeleri kullanabileceği yerlere (otobüs, market vb.) götürmesi istenmelidir. Kredi

kartının kullanımı esnasında gereken güvenlik tedbirleri de önemle açıklanmalıdır.

 1. Zihinsel yetersizliği olan bireylere parayı nasıl kullanılacağının yanında, tasarruf

yapma, bütçe yapma gibi becerilerin de kazandırılması gerekmektedir. Çünkü

bireylerin değişik ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için ciddi olarak

hazırlanmaları gerekir. Bu bireylerin aile üyesi, işçi, serbest zaman etkinliklerine

katılımcı olma, tüketicilik ve vatandaşlık gibi toplumsal rolleri üstlenebilmeleri için

tam bağımsızlık kazanmaları önemlidir. Bu nedenlerle zihinsel yetersizliği olan

bireylere bütçe yapma ve tasarruf yapma becerileri öğretilmelidir. Bunun için

bireylerin ailelerinden bireye bir ayda kullanacakları miktarda para vermeleri

istenmelidir. Bireylere bu parayı nasıl kullanacaklarını, nasıl tasarruf yapabileceklerini

belirten bütçeler hazırlatılmalıdır.

 1. Banka işlemleri ile ilgili becerilerin öğretiminde de zihinsel yetersizliği olan bireylere

uygulama imkânı sağlanmalıdır. Bireyler bankaya götürülmeli, kredi kartı

kullandırılmalı ve ATM’den para çekmelerine yönelik uygulamalar yaptırılmalıdır.

 1. Eğitim ortamı, çocuğun etkileşimde bulunduğu ve öğretme öğrenme etkinliklerinin

meydana geldiği çevredir. Psikolojik, sosyal ve fiziksel boyutları olan bu çevrenin,

eğitim etkinliklerine uygun olarak düzenlenmesi gerekir.

 1. Zihinsel yetersizliği olan bireyler heterojen bir grup olmaları nedeniyle, eğitici bu

becerilerin kazandırılmasında programda yer alan yöntem ve teknikler dışında,

bireylerin performanslarını dikkate alarak farklı teknikler de kullanabilir.

 1. Karmaşık, çok basamaklı becerilerin öğretilmesi kolay alt beceri basamaklarına (işlem

basamaklarına) ayrılmalıdır. Bir kazanımı (beceriyi) gerçekleştirebilmek için gerekli

her bir davranışın ayrıntılı ve mantıklı olarak sıralanması ya da davranış zincirinin

betimlenmesi gereklidir. Becerilerin basamakları belirlenirken bireysel farklılıklar

(gelişim, yaş, yetersizlikten etkilenme derecesi) göz önünde tutulmalıdır.

 1. Zihinsel yetersizliği bulunan bireylerin eğitim öğretimlerinde; onlara uygun öğretim

yöntemlerinin seçilmesi, başarısızlık duygusunu yaşamayacakları ya da en az

yaşayacakları ortamların hazırlanması, başarılı olma girişimlerinin desteklenmesi ve

pekiştirilmesi, yeteneklerine ilişkin güvenlerinin artırılması, güdülenmelerinin yeterli

ölçüde sağlanması gibi ögeler dikkate alınmalıdır. Böylece, bu bireylerin gerçekte

başarabilecekleri düzeye ulaşmaları da sağlanmış olacaktır.

 1. Zihinsel yetersizliği olan bireyleri eğitim sürecinde sürekli değerlendirerek

gereksinimlerine göre gerekli program değişikliklerine ve ortam düzenlemelerine

gidilmelidir.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

 1. İLETİŞİM BECERİLERİ
 2. Günlük Yaşantılarda Söz Kalıpları
 3. Duygulara Uygun Tepki
 4. Hoşgörü ve Anlayış
 5. Sorular Sorma
 6. Serbest Zaman Etkinlikleri
 7. TOPLUM YAŞAMINDAKİ KURALLAR
 8. Sinemada, Tiyatroda Uyulması Gereken Kurallar
 9. Lokantada Uyulması Gereken Kurallar
 10. Alışveriş Yapılan Yerlerde Uyulması Gereken Kurallar
 11. Toplu Taşıma Araçlarında Uyulması Gereken Kurallar
 12. Okul Servisinde Uyulması Gereken Kurallar
 13. YOLCULUK YAPMA
 14. Yolculuk Hazırlığı
 15. Yolculuk Öncesi Alınması Gereken Tedbirler

Ç. MESLEKLERİ TANIYALIM

 1. BİLİNÇLİ TÜKETİCİLİK
 2. Para Yerine Geçen Belgeler
 3. Kişisel Bütçe Hazırlama
 4. Tasarruf Yapma
 5. Otomatik Vezne Makinesinden (ATM) Para Çekme
 6. Fatura Yatırma
 7. Alışveriş
 8. Tüketici Hakları

MODÜLDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Modülde ölçme ve değerlendirme süreci; kaba değerlendirme, öğretim öncesi

değerlendirme, öğretim sürecini (ders saati) değerlendirme, son değerlendirme ve öğretim

sonrası (dönem sonu) değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamalarla ilgili

hazırlanan örnek formlara yönelik açıklamalar aşağıda verilmiştir.

 1. Kaba Değerlendirme
 2. Toplumsal yaşam becerileri değerlendirilirken Kaba Değerlendirme Formu’nda

bağımsız olarak yapılan beceriler “+”, bağımsız olarak yapılamayan beceriler “-”

olarak işaretlenmelidir. “Açıklama bölümüne” ise değerlendirme sırasındaki gözlemler

yazılmalıdır.

 1. Kaba Değerlendirme Formu’na kayıt yapılırken bireyin tepkilerine müdahale

edilmemeli ve bireye yardımda bulunulmamalıdır.

 1. Kaba değerlendirme sonucunda aile ile öğretmen veya uygulayıcı iş birliği yaparak BEP

hazırlanmalıdır.

ç. Kaba değerlendirmeye başlamadan önce zihinsel yetersizliği olan birey ile aile bu

değerlendirmenin hangi amaçla ve ne için yapıldığı konusunda bilgilendirilmelidir.

Böylece değerlendirmeye başlamadan önce ailenin görüşleri alınmış, bireyin yapılacak

olan uygulamaya ilişkin tereddütleri giderilmiş olacaktır.

 1. Öğretim Öncesi Değerlendirme
 2. Öğretim öncesi değerlendirmeye başlamadan önce bireyin fiziksel ihtiyaçları (yemek,

tuvalet vb.) mutlaka giderilmelidir.

 1. Öğretim öncesi değerlendirmede öncelikle çalışılacak aşamanın analizi yapılmalıdır

(Çalışılacak kazanımın alt basamakları belirlenmelidir.).

 1. Öğretim öncesi değerlendirme sonuçları, Performans Kayıt Tablosu’nda yer alan

“Öğretim Öncesi Değerlendirme” sütununa işaretlenmelidir.

ç. Yapılan kaba değerlendirme sonucunda “Sinema, tiyatro gibi yerlerde uyulması

gereken kurallara uyar.” kazanımının yetersiz olduğu ve bağımsız olarak yapılamadığı

varsayılarak bir örnek hazırlanmıştır.

 1. Öğretim öncesi değerlendirmede öncelikle ele alınan “Sinemada uyulması gereken

kurallara uyar.” kazanımı alt basamaklara ayrılmıştır: 1.Gişeden bilet alır. 2.Girerken

görevli kişiye biletini verir. 3. Biletteki numarada belirtilen koltuğa oturur. 4. Gösteri

sırasında sessiz olur. 5. İhtiyaçlarını gidermek için ara verilmesini bekler. 6. Gösteri

bittikten sonra başkalarını rahatsız etmeden salondan çıkar.

 1. “Öğretim Öncesi Değerlendirme” sütununa sinemada uyulması gereken kurallar ile

ilgili işaretleme yapılırken her bir alt basamak için bireye yönerge verilir ve yapıp

yapamadığına bakılır. Her bir alt basamak için bağımsız olarak gerçekleştiriyor ise B,

sözel ipucu ile gerçekleştiriyor ise , model olma ile gerçekleştiriyor ise MO, fiziksel

yardım ile gerçekleştiriyor ise FY yazılır.

 1. Öğretim Sürecini ( Ders Saati) Değerlendirme
 2. Öğretim sürecini değerlendirme sonuçları, her ders saati sonunda Performans Kayıt

Tablosu’nda yer alan “Öğretim Sürecini Değerlendirme” sütununa işaretlenir. Her ders

saatinde, alt basamaklar için bağımsız olarak gerçekleştiriyor ise B, sözel ipucu ile

gerçekleştiriyor ise , model olma ile gerçekleştiriyor ise MO, fiziksel yardım ile

gerçekleştiriyor ise FY sütununa (X) işareti konur.

 1. Öğretim öncesi değerlendirme sonucunda bireye “sinemada uyulması gereken

kurallar” kazanımının alt basamaklarından bağımsız olarak yapamadıkları üzerinde

öğretim yapılacaktır.

 1. Her ders saati öğretiminin sonunda bireyin becerinin hangi basamağında kaldığı

“Öğretim Sürecini Değerlendirme” sütununda bulunan ilgili satırlara işlenir.

ç. Performans Kayıt Tablosunun sonunda yer alan Aile Bilgilendirme Bölümünde

“sinemada uyulması gereken kurallar” kazanımının hem öğretilmesinin hem de

kalıcılığının sağlanabilmesi için yapılacak tekrarlar ile ilgili açıklamalar da

bulundurulacaktır.

Ç. Son Değerlendirme

 1. Örnek alınan kazanım “sinema, tiyatro gibi yerlerde uyulması gereken kurallar”

olduğu için öğretim sürecinde yapmış olduğumuz son ders saati değerlendirmesi, aynı

zamanda bireyin bu kazanım için son değerlendirilmesi olacaktır. Bu nedenle son

değerlendirme için ayrı bir form hazırlanmayacaktır.

 1. Öğretim Sonrası Değerlendirme
 2. Bireyin gelişimi, öğretim sürecini değerlendirme sonuçlarına uygun olarak her ay

sonunda Dönem Sonu Bireysel Performans Değerlendirme Formu’na işlenecektir.

 1. Dönem Sonu Performans Değerlendirme Formu doldurulurken kazanıma hangi ayda

başlanmış ise o ay ile ilgili sütuna, kazanım bir ay içinde gerçekleşti ise “+” olarak

işaretlenir. Kazanım başlanıldığı aydan sonraki aylarda devam ediyorsa (kazanım

gerçekleşmedi ise) “-” olarak işaretlenir. Kazanımın gerçekleştiği aya “+” konur.

 1. Dönem sonunda öğretimi yapılamayan ve öğretimi tamamlanamayan kazanımlar da

“Dönem Sonu Bireysel Performans Değerlendirme Formu”na kaydedilecektir.

ç. Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca önerilen süre sonunda birey için

gerçekleştirilmesi amaçlanan kazanımlardan; gerçekleştirilemeyen ya da öğretimi

yapılamayan kazanımlar ayrıntılı olarak, öğretime hiç başlanmadı ise bunun

gerekçeleri; öğretime başlanmış olmasına rağmen kazanım gerçekleştirilemedi ise

hangi alt basamakta kalındığı “RAM Bilgilendirme Bölümünde açıklanacaktır.