PSİKOMOTOR BECERİLER MODÜLÜ

MODÜLÜN AMACI

Psikomotor becerilerini geliştirebilme

KAZANIMLAR

 1. Oturma davranışı edinir.
 2. Emekleyerek yer değiştirir.
 3. Elleriyle iterek nesnelerin yerlerini değiştirir.
 4. Nesneleri kaldırır.
 5. Nesneleri taşır.
 6. Ayakta durma davranışı edinir.
 7. Denge tahtasında ayakta durur.
 8. Yürüme davranışı edinir.
 9. İki ayağını kullanarak zıplar.
 10. Merdiven çıkar.
 11. Belirli bir yere kadar koşar.
 12. Parmaklarıyla küçük nesne takip eder.
 13. Parmaklarıyla dokunarak küçük nesneleri hareket ettirir.
 14. Nesneleri takar, çıkarır.
 15. Delikli yüzeylere uygun gereçleri takar, çıkarır.
 16. Nesneleri üst üste dizer.
 17. Yoğurma maddelerini kullanarak ürün elde eder.
 18. İpe malzeme dizer.
 19. Kâğıt buruşturur.
 20. Kâğıt yırtar.
 21. Kâğıt katlar.
 22. Kâğıt keser.
 23. Çivi çakar.
 24. Duran nesneye sopayla vurur.
 25. Hareket eden nesneye sopayla vurur.
 26. Makaraya ip sarar.
 27. Topu belirli hedefe fırlatır.
 28. Hareket hâlindeki nesneleri tutar.
 29. Nesne renk ilişkisi kurar.
 30. Sınırlı alanları boyar.

MODÜLÜN SÜRESİ

Modül için öngörülen süre 120 ders saatidir.

MODÜLÜN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. Duyu organları, zihin ve kasların birlikte çalışması sonucu ortaya çıkan davranışlar

psikomotor olarak adlandırılır. Bireyin ve toplumun yaşamını sürdürmesinde

psikomotor beceriler çok önemlidir. Psikomotor becerilerin kazanılması süreklilik

gerektirir. Bireylerin önce büyük, daha sonra küçük kasları gelişir ve işlerlik kazanır.

Bu nedenle psikomotor becerilerin öğretimi çalışmalarında önce büyük kasların sonra

küçük kasların gelişimi amaçlanmalıdır.

 1. Psikomotor becerilerin öğretimi çalışmalarında ilk etkinliklerin oyun düzeyinde

olması, daha sonra kurallı hareketlere geçilmesi uygundur. Ayrıca tüm hareketlerin

basitten zora doğru düzenlenmesi, bireylerin bildiği ve hoşlandığı aktivitelerle işe

başlanması da etkinliklerin düzenlenmesi açısından önemlidir.

 1. Eğitim uygulamalarının, mümkün olduğunca bire bir yaptırılması ve sözel anlatımla

birlikte gösterilerek sürdürülmesi sağlanmalıdır. Becerilerin öğretimi sırasında verilen

yönergelerin basit, açık ve anlaşılır olmasına dikkat edilmeli, gerekiyorsa yönergeler

anlamlı hâle gelene kadar sık tekrar edilmelidir. Aynı şekilde bireyler becerileri

bağımsız yapabilir duruma gelinceye kadar bu becerilerin tekrarlatılmasına önem

verilmelidir.

 1. Psikomotor becerileri kazandırmak için uygun ortam ve araç-gereç sağlandıktan sonra

önceden yapılan değerlendirmeler de dikkate alınarak öğretime geçilmelidir. Bu

aşamada kazandırılmak istenen beceriler bireye açık ve basit bir şekilde baştan sonra

anlatılmalı ve/veya gösterilmelidir. Bireyin başarılı olacağını belirten ifadeler

kullanarak beceriyi öğrenmede birey cesaretlendirmelidir. Daha sonra bireye becerinin

her basamağı sırasıyla tek tek anlatılıp gösterilirken bireyin de tekrar etmesi

sağlanmalıdır. Bu aşama sonunda bireye beceri ile ilgili yönerge verilerek beceriyi

sırasıyla yapması istenir. Bireye beceriyi yapabilmesi için yeterli zaman verilmelidir.

Bireyin bağımsız olarak yaptığı basamakta müdahale edilmezken yapamadığı

basamakta ipucu veya yardım sağlanarak beceriyi yapması sağlanır. Bireyin beceri

basamaklarını doğru olarak yaptığında “aferin, çok güzel” vb. sözel pekiştireçlerle

veya somut pekiştireçlerle bu beceriler pekiştirilmelidir. Öğretim esnasında genel

ifadelerden çok özel ifadeler, soyut kavramlardan çok somut kavramlar

kullanılmalıdır. Bireyin anlamadığı konu ve becerileri sorması, duygu ve düşüncelerini

ifade etmesi sağlanmalıdır.

 1. Psikomotor becerilerin öğretiminde dersler mümkün olduğunca çeşitli araç-gereçlerle

desteklenerek işlenmelidir. Bireylerin, ders sırasında bu araç-gereçlerin kullanımına

özen göstermeleri sağlanarak bunların bir alışkanlık olarak yerleşmesine dikkat

edilmelidir. Ayrıca bu araç-gereçlerin kullanımından doğacak tehlikeler bireylere

açıklanmalı ve alınacak önlemlerle çalışmalarda güvenlik sağlanmalıdır.

 1. Öğretim sürecinde kullanılacak araçlar bireyin dikkatini çekebilecek nitelikte, ilginç

olmalıdır. Bireyin araç-gereçleri tutması ve hareket ettirmesi kolay olmalı; çok küçük,

çok büyük, çok ağır olmamalı, kullanışlı olmalıdır. Çalışılacak bireyin özelliklerine

bağlı olarak, “Bu birey, bu materyallerle bu beceriyi gerçekleştirebilir mi yoksa araçgereçlerde

değişiklik yaparsam öğrenme şansı daha yüksek olur mu?” sorusu her

zaman akılda tutulmalıdır. Bazı araçların kullanılması daha kolay olacaktır. Örneğin,

büyük boncukları ipe dizmek küçük boncuklardan daha kolaydır, büyük topu

yakalamak küçük topu yakalamaktan daha kolaydır. Dolayısıyla öncelik kolay olan

araç gereçlere verilmeli, daha sonra zor olanlara geçilmelidir.

 1. Büyük kasların motor gelişimi baş, gövde, kol ve bacakların hareketlerini küçük

kasların hareket gelişimi ise el ve ayak parmakların gelişimiyle ilgili becerileri

kapsamaktadır. Öğretim sürecinde çeşitli oyun etkinlikleriyle hem büyük hem de

küçük kasları geliştirici çalışmalar yapılmalıdır. İçinde hem koşma (büyük kas

becerisi) hem de takma çıkarma (küçük kas becerisi) becerilerinin yer alacağı oyun

etkinlikleri yaptırılmalıdır.

 1. “Nesnelerin yerini değiştirir.” kazanımının öğretim sürecinde, bireyin hem tek hem de

iki elini kullanmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

 1. “Yoğurma malzemelerini kullanarak ürün elde eder.” kazanımının öğretim sürecinde

bireylerden; kil, hamur, alçı gibi malzemeler kullanarak çeşitli şekiller yapmaları

istenir. Bu şekillerin ne oluğu veya nasıl olduğu (Şekiller düzgün olmayabilir.) önemli

olmamakla birlikte asıl önemli olan bireyin el ve parmak kaslarını çalıştırmasıdır.

Evinde de bu kazanımın geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır (Mutfakta

annesinin hamurla börek vb. yaparken bireye de bir miktar vererek şekil yapmasını

istemesi gibi.). Bu kazanımın öğretimi ile ilgili neler yapılabileceği konusunda aileler

bilgilendirilmelidir.

 1. Nesneleri takma çıkarma, üst üste dizme çalışmalarının öğretim sürecinde çeşitli lego,

küp, tahta blok gibi malzemeler yanında sınıftaki diğer malzemelerden de

faydalanılmalıdır.

 1. “Çivi çakar.” kazanımında amacımız bireyin el göz koordinasyonunu geliştirmektir.

Bu kazanım ağaç işleriyle ilgili olarak değerlendirilmemelidir. Bu kazanımın öğretim

sürecinde tahta, plastik vb. türde çiviler kullanılmalıdır. Bireylerin kendilerini

yaralayabilecekleri metal çiviler kullanılmamalıdır.

 1. 0-6 yaş zihinsel yetersizliği olan çocuklar için psikomotor becerilerin öğretiminde

“Küçük Adımlar” veya “Portage” gibi diğer programlardan da faydalanılabilinir.

Destek eğitimiyle kazandırılmak istenen psikomotor beceriler mutlaka bireyin evinde

de tekrar edilmelidir. Bu nedenle becerinin nasıl öğretileceği konusunda aileye eğitim

verilmelidir. Bu çerçevede bireye kazandırılmak istenen kazanım ve buna ilişkin

eğitim programı (BEP) ile ilgili ailenin yapacakları düzenli toplantılar ve görüşmelerle

anlatılmalıdır.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

 1. BÜYÜK KASLARI GELİŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR
 2. Oturma Çalışmaları
 3. Emekleme Çalışmaları
 4. Nesne İtme, Kaldırma, Taşıma Çalışmaları
 5. Ayakta Durma Çalışmaları
 6. Yürüme Çalışmaları
 7. Zıplama Çalışmaları
 8. Merdiven Çıkma Çalışmaları
 9. Koşma Çalışmaları
 10. KÜÇÜK KASLARI GELİŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR
 11. Parmak Kaslarını Geliştirici Çalışmalar
 12. Parmaklarıyla Küçük Nesne Takibi
 13. Nesneleri Hareket Ettirme, Takma, Çıkarma, Dizme
 14. Yoğurma Çalışmaları

ç. İpe Malzeme Dizme Çalışmaları

 1. El Kaslarını Geliştirici Çalışmalar
 2. Kâğıt Çalışmaları
 3. Vurma Çalışmaları
 4. Makaraya İp Sarma Çalışmaları

ç. Nesne Fırlatma, Tutma Çalışmaları

 1. Nesne Renk İlişkisi
 2. Boyama Çalışmaları

MODÜLDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Modülde ölçme ve değerlendirme süreci; kaba değerlendirme, öğretim öncesi

değerlendirme, öğretim sürecini (ders saati) değerlendirme, son değerlendirme ve öğretim

sonrası (dönem sonu) değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamalarla ilgili

hazırlanan örnek formlara yönelik açıklamalar aşağıda verilmiştir.

 1. Kaba Değerlendirme
 2. Psikomotor beceriler değerlendirilirken Kaba Değerlendirme Formu’nda bağımsız

olarak yapılan beceriler “+”, bağımsız olarak yapılamayan beceriler “–” olarak

işaretlenmelidir. Açıklama bölümüne ise değerlendirme sırasındaki gözlemler

yazılmalıdır.

 1. Kaba Değerlendirme Formu’na kayıt yapılırken bireyin tepkilerine müdahale

edilmemeli ve bireye yardımda bulunulmamalıdır.

 1. Kaba değerlendirme sonucunda aile ve öğretmen veya uygulayıcı iş birliği yaparak

BEP hazırlamalıdır.

ç. Kaba değerlendirmeye başlamadan önce zihinsel yetersizliği olan birey ile aile bu

değerlendirmenin hangi amaçla ve ne için yapıldığı konusunda bilgilendirilmelidir.

Böylece değerlendirmeye başlamadan önce ailenin görüşleri alınmış, bireyin yapılacak

olan uygulamaya ilişkin tereddütleri giderilmiş olacaktır.

 1. Öğretim Öncesi Değerlendirme
 2. Öğretim öncesi değerlendirmeye başlamadan önce bireyin fiziksel ihtiyaçları (yemek,

tuvalet vb.) mutlaka giderilmelidir.

 1. Öğretim öncesi değerlendirmede öncelikle çalışılacak aşamanın analizi yapılmalıdır.

(Çalışılacak kazanımın alt basamakları belirlenmelidir.)

 1. Öğretim öncesi değerlendirme sonuçları, Performans Kayıt Tablosu’nda yer alan

öğretim öncesi değerlendirme sütununa işaretlenmelidir.

ç. Yapılan kaba değerlendirme sonucunda “Çivi çakar.” kazanımının yetersiz olduğu ve

bağımsız olarak yapılamadığı varsayılarak bir örnek hazırlanmıştır.

 1. Öğretim öncesi değerlendirmede öncelikle ele alınan “Çivi çakar.” kazanımı alt

basamaklara ayrılmıştır: 1.Çiviyi alır. 2.Çiviyi sivri kısmı çakacağı yere dik olacak

şekilde tutar. 3. Çekici alır. 4.Çekicin sapından tutar. 5. Çiviye, çakacağı yere

sabitlenene kadar çekiçle vurur.

 1. “Öğretim Öncesi Değerlendirme” sütununa çivi çakma ile ilgili işaretleme yapılırken

her bir alt basamak için bireye yönerge verilir ve bireyin bunu yapıp yapamadığına

bakılır. Her bir alt basamak için bağımsız olarak gerçekleştiriyor ise B, sözel ipucu ile

gerçekleştiriyor ise , model olma ile gerçekleştiriyor ise MO, fiziksel yardım ile

gerçekleştiriyor ise FY yazılır.

 1. Öğretim Sürecini ( Ders Saati) Değerlendirme
 2. Öğretim sürecini değerlendirme sonuçları, her ders saati sonunda Performans Kayıt

Tablosu’nda yer alan “Öğretim Sürecini Değerlendirme” sütununa işaretlenir. Her ders

saatinde, alt basamaklar için bağımsız olarak gerçekleştiriyor ise B, sözel ipucu ile

gerçekleştiriyor ise , model olma ile gerçekleştiriyor ise MO, fiziksel yardım ile

gerçekleştiriyor ise FY sütunlarına (X) işareti konur.

 1. Öğretim öncesi değerlendirme sonucunda bireye çivi çakma kazanımının alt

basamaklarından bağımsız olarak yapamadıkları üzerinde öğretim yapılacaktır.

 1. Her ders saati öğretiminin sonunda bireyin becerinin hangi basamağında kaldığı

“Öğretim Sürecini Değerlendirme” sütununda bulunan ilgili satırlara işlenir.

ç. Performans Kayıt Tablosunun sonunda yer alan Aile Bilgilendirme Bölümünde, “çivi

çakma” becerisinin hem öğretiminin hem de kalıcılığının sağlanabilmesi için

yapılacak tekrarlar ile ilgili açıklamalar da bulundurulacaktır.

Ç. Son Değerlendirme

 1. Örnek alınan kazanım çivi çakma olduğu için öğretim sürecinde yapmış olduğumuz

son ders saati değerlendirmesi aynı zamanda bireyin bu kazanım için son

değerlendirilmesi olacaktır. Bu nedenle son değerlendirme için ayrı bir form

hazırlanmayacaktır.

 1. Öğretim Sonrası Değerlendirme
 2. Bireyin gelişimi, öğretim süreci değerlendirme sonuçlarına uygun olarak, her ay

sonunda Dönem Sonu Bireysel Performans Değerlendirme Formu’na işlenecektir.

 1. Dönem Sonu Performans Değerlendirme Formu doldurulurken kazanıma hangi ayda

başlanmış ise o ay ile ilgili sütuna, kazanım bir ay içinde sonlandırıldıysa (kazanım

gerçekleşti ise) “+” olarak işaretlenir. Kazanım başlanıldığı aydan sonraki aylarda

devam ediyorsa (kazanım gerçekleşmedi ise) “-” olarak işaretlenir. Kazanımın

gerçekleştiği aya “+” konur.

 1. Dönem sonunda öğretimi yapılamayan ve öğretimi tamamlanamayan kazanımlar da

“Dönem Sonu Bireysel Performans Değerlendirme Formu”na kaydedilecektir.

ç. Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca önerilen süre sonunda birey için

gerçekleştirilmesi amaçlanan kazanımlardan; gerçekleştirilemeyen ya da öğretimi

yapılamayan kazanımlar ayrıntılı olarak, öğretime hiç başlanmadı ise bunun

gerekçeleri; öğretime başlanmış olmasına rağmen kazanım gerçekleştirilemedi ise

hangi alt basamakta kalındığı “RAM Bilgilendirme Bölümünde açıklanacaktır.