MERDİVEN İNİP ÇIKMA MODÜLÜ ve MODÜLÜN AMACI

Merdiven inme ve çıkma becerisi kazanabilme.

KAZANIMLAR:

 1. Bir ayağını dengesini koruyarak bir alt basamağa indirir.
 2. Vücut ağırlığını kontrollü şekilde alt basamaktaki ayağına aktarır.
 3. Arkadaki ayağını uygun şekilde aynı veya bir alt basamağa indirir.
 4. Merdiven inme hareketlerini ritmik ve simetrik olacak şekilde her iki tarafta tekrar eder.
 5. Bir ayağını dengesini koruyarak üst basamağa yerleştirir.
 6. Vücut ağırlığını üst basamağa yerleştirilmiş ayağa aktarır.
 7. Alt basamakta kalan ayağı aynı basamağa veya üst basamağa yerleştirir.
 8. Merdiven çıkma hareketlerini ritmik ve simetrik olacak şekilde her iki tarafta tekrar eder.

MODÜLÜN SÜRESİ

Merdiven inip çıkma modülünün uygulama süresi toplam 100 ders saatidir.

MODÜLÜN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. Merdiven inme ya da çıkma bireyin durumuna uygun olacak şekilde biri diğerinden önce ya

da aynı anda çalışılabilecek şekilde seçilmelidir.

 1. Merdiven inme-çıkma çalışmaları sırasında yaşanabilecek denge yitimi ya da kayma gibi

durumlara karşı güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

 1. Merdiven inme ya da çıkma eğitimi sırasında kullanılacak basamakların yüksekliği,

genişliği ya da yüzey özellikleri çocuğun durumuna uygun olacak şekilde seçilmelidir.

 1. Bireyin basamakta çalışmasını kolaylaştıracak görsel uyaranlar ve işaretler kullanılmalıdır.
 2. Merdiven inip çıkma becerisi, günlük hayatın gereksinimlerine uygun olacak şekilde

geliştirilmeli; modül sonunda bu becerilerin gerçek ortamlarda güvenli şekilde yapılıp

yapılamadığı bizzat uygulayıcı gözleminde değerlendirilmelidir.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

 1. BİR AYAKLA BASAMAK İNME
 2. BACAĞA AĞIRLIK AKTARMA
 3. Sağ Bacağa Aktarma
 4. Sol Bacağa Aktarma
 5. SOL BACAĞA AĞIRLIK AKTARMA

Ç. RİTMİK VE SİMETRİK BASAMAK İNME

 1. BİR AYAKLA BASAMAK ÇIKMA
 2. RİTMİK VE SİMETRİK BASAMAK ÇIKMA

MODÜLDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

“Merdiven çıkma” modülünde ölçme ve değerlendirme süreci; kaba değerlendirme, öğretim

öncesi değerlendirme, öğretim sürecini (ders saati) değerlendirme, son değerlendirme ve öğretim sonrası (dönem sonu) değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamalarla ilgili hazırlanan örnek formlara yönelik açıklamalar aşağıda verilmiştir.

 1. Kaba Değerlendirme: Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından destek eğitimi ihtiyacı olduğuna dair karar alınmış birey için seçilen eğitim modülü ve bireyin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda; bireyselleştirilmiş eğitim planı (BEP) hazırlamak amacı ile yapılacak olan yüzeysel değerlendirmedir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak yapılacağı, soruların-yönergelerin

yazılmasında nelere dikkat edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme

sonuçlarının nasıl aktarılacağı, uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme

yazılacaktır.

 1. Öğretim Öncesi Değerlendirme: (Performans Kayıt Tablosu) Kaba değerlendirme

sonucunda bireyin BEP’ ine seçilen kazanımların öğretimine başlamadan önce hangi

basamakta olduğunu belirlemek amacı ile yapılacak olan ayrıntılı değerlendirmedir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak yapılacağı, soruların-yönergelerin

yazılmasında nelere dikkat edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme

sonuçlarının nasıl aktarılacağı, uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme

yazılacaktır.

 1. Öğretim Sürecinde Değerlendirme: (Performans Kayıt Tablosu) Ele alınan beceri,

kavram ya da disiplinin öğretimi sırasında izlenecek yol ve bunun bir ders saatlik

öğretiminin ayrıntılı değerlendirmesidir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak ne zaman yapılacağı (her ders

saatinin başında ve sonunda… vb), soruların-yönergelerin yazılmasında nelere dikkat

edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme sonuçlarının nasıl aktarılacağı,

uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme yazılacaktır.

 1. Son Değerlendirme:Beceri öğretimine yönelik seçilen kazanımlarda, öğretim sürecinin son ders saatinde yapılan değerlendirme, aynı zamanda bireyin beceriyi gerçekleştirip

gerçekleştirmediğine yönelik yapılacak olan son değerlendirmesi olacaktır. Bu nedenle ayrı

bir form hazırlanmasına gerek yoktur.

 1. Öğretim Sonrası (Dönem Sonu) Değerlendirme:Her ay sonunda alınan

değerlendirmelerin (Performans Kayıt Tablosunun); Dönem Sonu Bireysel Performans

Değerlendirme Formuna genel olarak işlenmesi ve destek eğitimi programının sonunda

gelinen basamağın belirtilmesidir.

Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca önerilen süre içerisinde kazandırılması

amaçlanan kazanımlar maddeler hâlinde forma işlenir.

Kazanıma hangi ay içerisinde başlanmış ise o ay ile ilgili sütuna şayet kazanım 1 ay

içinde sonlandırıldıysa (kazanım gerçekleşti ise) “+” olarak işaretlenir. Kazanım başlanıldığı

aydan sonraki aylarda devam ediyorsa (kazanım gerçekleşmedi ise) “-” olarak işaretlenir.

Kazanımın gerçekleştiği aya “+” konur.

Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca önerilen süre sonunda birey için

gerçekleştirilmesi amaçlanan kazanımlardan; gerçekleştirilemeyenler yada öğretimi

yapılamayanlar ile ilgili formun sonunda yer alan RAM bilgilendirme bölümüne ayrıntılı

olarak öğretime hiç başlanmadı ise gerekçeleri veya başlanmış olmasına rağmen kazanım

gerçekleştirilemedi ise hangi alt basamakta kalındığına dair açıklamalar yapılacaktır.