EMEKLEME MODÜLÜ ve MODÜLÜN AMACI

Bağımsız emekleyerek yer değiştirmeyi sağlayabilme.

KAZANIMLAR

 1. Öne doğru sürünür.
 2. Yüzükoyun pozisyondan emekleme pozisyonuna geçer.
 3. Emekleme pozisyonunda kollarına ve bacaklarına ağırlık aktarır.
 4. Kollarını, bacaklarını ve gövdesini kullanarak ileri-geri emekler.
 5. Emekleme pozisyonundan oturmaya geçer.
 6. Basamaklı yüzeyleri emekleyerek çıkar.
 7. Basamaklı yüzeyleri geri geri emekleyerek iner.
 8. Günlük yaşam aktivitelerinde emekleyerek yer değiştirir.

MODÜLÜN SÜRESİ

Emekleme modülünün uygulama süresi toplam 120 ders saatidir.

MODÜLÜN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. Yüzükoyun sürünme çalışmalarında; ortamın amaca uygun düzenlenmiş ve aktiviteyi

yapacak olan bireyin bir hedefe yönelmiş olması gereklidir. Bireyin yüzüstü pozisyonda

sürünme hareketini başlatması için hedef olarak bireye uygun materyal (görsel işitsel…)

seçilmeli; hareketi başlatmada zorlanıyorsa destek verilmelidir. Elleri ve ayaklarını

kullanarak sürünme yapan bireylerde gerekli olduğunda ayaklardan, dizlerden destek

verilerek ileri doğru itmeyi sağlamaya yardımcı olunmalıdır. Sürünme yapılan ortam güvenli

olmalı ve bireye hareket alanı bırakılmalıdır.

 1. Hareketler arası geçişleri yapabilmek için emekleme pozisyonuna geçiş ve emekleme

pozisyonundan çıkış önemlidir. Yüz üstünden emeklemeye geçişte birey, ellerine ağırlık

verir; dirseklerini kilitler; başını geriye doğru çeker ve yerden kaldırır. Birey dizlerini

karnına doğru çekerek emekleme pozisyonuna gelir. Uygulayıcı, yüzüstü orta hatta duran

bireyin ağırlık aktarımını desteklemeli ve hareketi düzgün yapmasına yardımcı olmalıdır.

 1. Birey etrafına bakıp hedef seçmek, yön belirlemek için emekleme pozisyonunda durmayı

koruyabilmeli; elleri ve dizleri üzerinde kalça ve gövde kontrolü sağlanmış olarak

durabilmeli; başını orta pozisyonda tutabilmelidir. Emekleme pozisyonunda durabilen

bireyin duruş süresini artırmak için birey, destek noktalarını iyi hissetme, öne-geri ağırlık

aktarma, dengesini geliştirme gibi aktivitelere yöneltilmelidir.

 1. Emekleme pozisyonundan oturmaya geçme çalışması için birey ihtiyaç duyduğunda

kalçalardan, gövdeden, kollardan desteklenerek oturma pozisyonuna geçmesine yardımcı

olunur.

 1. Emekleme pozisyonundan yukarıdaki bir hedefe ulaşmak için ya da emeklerken kollarını

öne atması için birey, kollarını tek tek yukarı kaldırabilmelidir. Bir kolunu kaldırabilmesi

için ağırlığını vücudun diğer tarafına aktarabilmeli ve kolunu ileriye doğru yönlendirip

yukarıya kaldırabilmelidir.

 1. Bireyin emekleme pozisyonundaki destek yüzeyine, hareketler sırasında dirseklerini

kilitlemesine dikkat edilmelidir. Bireyin kollar ve dizlerini mümkün olduğu kadar eşit

şekilde kullanmasına çalışılmalıdır. Engebeli (yastıklardan veya benzeri materyallerden

engel oluşturulabilir) zeminlerde emekleme çalışması yapılmalıdır.

 1. Birey merdivenlerden yukarı doğru emekleyerek tırmanırken kollarından daha çok destek

almalı; gövdeyi biraz daha yukarıya yönlendirebilmeli; gövde ve kalça kontrolünü

kaybetmemelidir. Uygulayıcı, bireyin arkasında durmalı ve gerekli güvenlik önlemlerini

almalıdır.

 1. Birey, merdivenlerden aşağıya doğru geri geri emeklerken gövdesini geriye doğru kontrol

edebilmeli; kalça kontrolünü yapabilmeli; ellerinden iyi destek alabilmelidir. Bu nedenle

uygulayıcı bireyin güvenliğine dikkat etmeli, gerektiğinde fiziksel yardım yapmaya hazır

olmalıdır.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

 1. YÜZÜKOYUN SÜRÜNME
 2. EMEKLEME POZİSYONUNA GEÇME
 3. KOLLARA VE BACAKLARA AĞIRLIK AKTARMA

Ç. İLERİ-GERİ EMEKLEME

 1. OTURMAYA GEÇME
 2. BASAMAKLI YÜZEYLERDE İNME VE ÇIKMA

MODÜLDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

“Emekleme” modülünde ölçme ve değerlendirme süreci; kaba değerlendirme, öğretim

öncesi değerlendirme, öğretim sürecini (ders saati) değerlendirme, son değerlendirme ve öğretim sonrası (dönem sonu) değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamalarla ilgili hazırlanan örnek formlara yönelik açıklamalar aşağıda verilmiştir.

 1. Kaba Değerlendirme: Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından destek eğitimi ihtiyacı olduğuna dair karar alınmış birey için seçilen eğitim modülü ve bireyin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda; bireyselleştirilmiş eğitim planı (BEP) hazırlamak amacı ile yapılacak olan yüzeysel değerlendirmedir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak yapılacağı, soruların-yönergelerin

yazılmasında nelere dikkat edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme

sonuçlarının nasıl aktarılacağı, uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme

yazılacaktır.

 1. Öğretim Öncesi Değerlendirme: (Performans Kayıt Tablosu) Kaba değerlendirme

sonucunda bireyin BEP’ine seçilen kazanımların öğretimine başlamadan önce hangi

basamakta olduğunu belirlemek amacı ile yapılacak olan ayrıntılı değerlendirmedir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak yapılacağı, soruların-yönergelerin

yazılmasında nelere dikkat edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme

sonuçlarının nasıl aktarılacağı, uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme

yazılacaktır.

 1. Öğretim Sürecinde Değerlendirme (Performans Kayıt Tablosu): Ele alınan beceri,

kavram ya da disiplinin öğretimi sırasında izlenecek yol ve bunun bir ders saatlik

öğretiminin ayrıntılı değerlendirmesidir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak ne zaman yapılacağı (her ders

saatinin başında ve sonunda… vb.), soruların-yönergelerin yazılmasında nelere dikkat

edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme sonuçlarının nasıl aktarılacağı,

uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme yazılacaktır.

 1. Son Değerlendirme:Beceri öğretimine yönelik seçilen kazanımlarda, öğretim sürecinin son ders saatinde yapılan değerlendirme, aynı zamanda bireyin beceriyi gerçekleştirip

gerçekleştirmediğine yönelik yapılacak olan son değerlendirmesi olacaktır. Bu nedenle ayrı

bir form hazırlanmasına gerek yoktur.

 1. Öğretim Sonrası (Dönem Sonu) Değerlendirme:Her ay sonunda alınan

değerlendirmelerin (Performans Kayıt Tablosunun); Dönem Sonu Bireysel Performans

Değerlendirme Formuna genel olarak işlenmesi ve destek eğitimi programının sonunda

gelinen basamağın belirtilmesidir.

Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca önerilen süre içerisinde kazandırılması

amaçlanan kazanımlar maddeler hâlinde forma işlenir.

Kazanıma hangi ay içerisinde başlanmış ise o ay ile ilgili sütuna şayet kazanım 1 ay

içinde sonlandırıldıysa (kazanım gerçekleşti ise) “+” olarak işaretlenir. Kazanım başlanıldığı

aydan sonraki aylarda devam ediyorsa (kazanım gerçekleşmedi ise) “-” olarak işaretlenir.

Kazanımın gerçekleştiği aya “+” konur.

Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca önerilen süre sonunda birey için

gerçekleştirilmesi amaçlanan kazanımlardan; gerçekleştirilemeyenler ya da öğretimi

yapılamayanlar ile ilgili formun sonunda yer alan RAM bilgilendirme bölümüne ayrıntılı

olarak öğretime hiç başlanmadı ise gerekçeleri veya başlanmış olmasına rağmen kazanım

gerçekleştirilemedi ise hangi alt basamakta kalındığına dair açıklamalar yapılacaktır.