DİZÜSTÜ MODÜLÜ ve MODÜLÜN AMACI

Dizüstü ve yarım dizüstü simetrik duruş sağlayabilme.

KAZANIMLAR

 1. Emekleme pozisyonundan ellerinden destek alarak dizüstü pozisyona geçer.
 2. Yerde oturma pozisyonundan dizüstü pozisyona geçer.
 3. Dizüstünde simetrik durur.
 4. Dizüstünde öne doğru hareket eder.
 5. Gövde ve kalçanın birlikte kontrolünü sağlar.
 6. Sağ dizüstünden yarım dizüstü pozisyona gelir.
 7. Sol dizüstünden yarım dizüstü pozisyona gelir.

MODÜLÜN SÜRESİ

Dizüstü modülünün uygulama süresi toplam 120 ders saatidir.

MODÜLÜN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. Dizüstü çalışmalarında, emekleme pozisyonunda kollar yavaş yavaş gövdeyi destekleyecek

şekilde yerde geriye alınır. Kalça ayaklar üzerine geldiğinde birey, kendi dizinden ya da bir

yerden destek alarak gövdesini dikleştirir ve dizleri üzerine kalkar. Uygulama esnasında

ortamda bireyin boyutlarına uygun yükseklikte destek alabileceği minder ya da basamaklar

bulunmalıdır. Uygulayıcı, bu esnada bireyin arkasında durmalı ve çocuğu uygun sözel

komutlarla yönlendirmelidir. Gerekli durumlarda bireye fiziksel destekte bulunmalıdır.

İleriki aşamalarda destek kaldırılır ve belirli bir süre bağımsız bireyin bu pozisyonda

kalması hedeflenir. Bu pozisyonda kalçanın arkaya, öne ya da yanlara kaçmamasına; gövde,

kalça ve dizlerin aynı hatta bulunmasına dikkat edilmelidir.

 1. Dizüstü pozisyonda birey, ağırlığını bir tarafa aktararak diğer taraftaki bacağını öne alır. Bu

pozisyonda kalçanın karşı tarafa ya da arkaya kaçmamasına dikkat edilir. Ağırlık öndeki

ayak ve diz üzerinde taşınmalıdır. Zamanla destek azaltılır ve belirli bir süre bireyin

bağımsız olarak bu pozisyonda kalması hedeflenir.

 1. Birey yeterli dizüstü yürüme hazır bulunuşluğuna geldiğinde yürümeye geçilmelidir.

Dizüstü yürümede her iki tarafta eşit ağırlık taşınmasına dikkat edilmelidir. Yürüme

sırasında gövdenin yanlara salınımları aşırı olmamalıdır. Kalçanın gövde ile aynı hatta

olması sağlanmalıdır.

 1. Dizüstü pozisyonda bir ayağını öne alarak yarım dizüstü pozisyona gelme çalışmalarında

bireyin, uygun şekilde destek almasına olanak sağlanmalıdır. İleriki aşamalarda destek

gitgide azaltılmalıdır.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

 1. EMEKLEME POZİSYONUNDAN DİZ ÜSTÜ POZİSYONA GEÇME
 2. YERDE OTURMA POZİSYONUNDAN DİZ ÜSTÜ OTURMA POZİSYONUNA GEÇME
 3. DİZ ÜSTÜ POZİSYONDA SİMETRİK DURUŞ

Ç.DİZ ÜSTÜ POZİSYONUNDA GÖVDE VE KALÇA KONTROLÜ

 1. DİZ ÜSTÜ YÜRÜME VE ÖNE DOĞRU YÜRÜME
 2. SAĞ DİZ ÜZERİNDE YARIM DİZ ÜSTÜ POZİSYONUNA GEÇME
 3. SOL DİZ ÜZERİNDE YARIM DİZ ÜSTÜ POZİSYONUNA GEÇME

MODÜLDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

“Destekli Oturma” modülünde ölçme ve değerlendirme süreci; kaba değerlendirme, öğretim

öncesi değerlendirme, öğretim sürecini (ders saati) değerlendirme, son değerlendirme ve öğretim sonrası (dönem sonu) değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamalarla ilgili hazırlanan örnek formlara yönelik açıklamalar aşağıda verilmiştir.

 1. Kaba Değerlendirme: Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından destek eğitimi ihtiyacı olduğuna dair karar alınmış birey için seçilen eğitim modülü ve bireyin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda; bireyselleştirilmiş eğitim planı (BEP) hazırlamak amacı ile yapılacak olan yüzeysel değerlendirmedir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak yapılacağı, soruların-yönergelerin

yazılmasında nelere dikkat edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme

sonuçlarının nasıl aktarılacağı, uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme

yazılacaktır.

 1. Öğretim Öncesi Değerlendirme: (Performans Kayıt Tablosu) Kaba değerlendirme

sonucunda bireyin BEP’ine seçilen kazanımların öğretimine başlamadan önce hangi

basamakta olduğunu belirlemek amacı ile yapılacak olan ayrıntılı değerlendirmedir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak yapılacağı, soruların-yönergelerin

yazılmasında nelere dikkat edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme

sonuçlarının nasıl aktarılacağı, uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme

yazılacaktır.

 1. Öğretim Sürecinde Değerlendirme: (Performans Kayıt Tablosu) Ele alınan beceri,

kavram ya da disiplinin öğretimi sırasında izlenecek yol ve bunun bir ders saatlik

öğretiminin ayrıntılı değerlendirmesidir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak ne zaman yapılacağı (her ders

saatinin başında ve sonunda vb.), soruların-yönergelerin yazılmasında nelere dikkat

edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme sonuçlarının nasıl aktarılacağı,

uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme yazılacaktır.

 1. Son Değerlendirme: Beceri öğretimine yönelik seçilen kazanımlarda, öğretim sürecinin son ders saatinde yapılan değerlendirme, aynı zamanda bireyin beceriyi gerçekleştirip

gerçekleştirmediğine yönelik yapılacak olan son değerlendirmesi olacaktır. Bu nedenle ayrı

bir form hazırlanmasına gerek yoktur.

 1. Öğretim Sonrası (Dönem Sonu) Değerlendirme: Her ay sonunda alınan

değerlendirmelerin (Performans Kayıt Tablosunun); Dönem Sonu Bireysel Performans

Değerlendirme Formuna genel olarak işlenmesi ve destek eğitimi programının sonunda

gelinen basamağın belirtilmesidir.

Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca önerilen süre içerisinde kazandırılması

amaçlanan kazanımlar maddeler hâlinde forma işlenir.

Kazanıma hangi ay içerisinde başlanmış ise o ay ile ilgili sütuna şayet kazanım 1 ay

içinde sonlandırıldıysa (kazanım gerçekleşti ise) “+” olarak işaretlenir. Kazanım başlanıldığı

aydan sonraki aylarda devam ediyorsa (kazanım gerçekleşmedi ise) “-” olarak işaretlenir.

Kazanımın gerçekleştiği aya “+” konur.

Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca önerilen süre sonunda birey için

gerçekleştirilmesi amaçlanan kazanımlardan; gerçekleştirilemeyenler ya da öğretimi

yapılamayanlar ile ilgili formun sonunda yer alan RAM bilgilendirme bölümüne ayrıntılı

olarak öğretime hiç başlanmadı ise gerekçeleri veya başlanmış olmasına rağmen kazanım

gerçekleştirilemedi ise hangi alt basamakta kalındığına dair açıklamalar yapılacaktır.