DESTEKLİ YÜRÜME MODÜLÜ ve MODÜLÜN AMACI

Destekle yürüme becerisi edinebilme.

KAZANIMLAR

 1. Farklı yönlere uzanır.
 2. Yerden bir nesneyi alarak doğrulur.
 3. Ellerinden destek alarak yana doğru adım atar.
 4. Duvardan destek alarak yana doğru yürür.
 5. Ellerinden destek alarak gideceği yöne doğru döner.
 6. Seçilen uygun yardımcı araç veya destekle adım atar.
 7. Seçilen uygun yardımcı araç veya destekle yürür.
 8. Yürürken yön değiştirir.

MODÜLÜN SÜRESİ

Destekli yürüme modülünün uygulama süresi toplam 160 ders saatidir.

MODÜLÜN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. Uygun destek seçimi için detaylı bir değerlendirme ve gözlem yapılmalıdır. Seçilecek

destek, çocuğun boyuna ve fonksiyonel seviyesine ve özel ihtiyaçlarına uygun olmalıdır.

Seçilen destek veya yardım gerekli hallerde bireye uygun hale getirilmeli ekleme ve

çıkartmalarla günlük yaşamda kullanıma olanak sağlamalıdır.

 1. Bireyin seçilen destek veya yardıma ilişkin reaksiyonları dikkatle gözlemlenmeli; ilgili araç

ve gerecin kullanımı görsel olarak bireye ve yakınlarına öğretilmelidir. Seçilen destekle

bireyin günlük yaşamında güvenli şekilde yürümesi için gereken önlemler alınmış olmalıdır.

 1. Bireyin destekli yürüme becerisi, günlük hayatın gereksinimlerine uygun olacak şekilde

geliştirilmeli; modül sonunda bu becerilerin gerçek ortamlarda güvenli şekilde yapılıp

yapılamadığı bizzat uygulayıcının gözleminde değerlendirilmelidir.

 1. Eğer birey herhangi bir ortez ve/veya yardımcı araç kullanıyorsa bu durum BEP

hazırlanırken göz önünde bulundurulmalıdır.

MODÜLÜN İÇERİĞİ:

 1. FARKLI YÖNLERE UZANMA VE AĞIRLIK AKTARMA
 2. YERDEN BİR NESNEYİ ALMA VE DOĞRULMA
 3. ADIM ATMA
 4. 1. Destekli Öne ve Yanlara Adım Atma
 5. Desteksiz Öne ve Yanlara Adım Atma

Ç. YÜRÜME

 1. Destekli Yürüme
 2. Desteksiz Yürüme
 3. Farklı Yönlerde ve Mesafelerde Yürüme
 4. DÖNME ÇALIŞMALARI
 5. YÜRÜRKEN YÖN DEĞİŞTİRME

MODÜLDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

“Destekli Yürüme” modülünde ölçme ve değerlendirme süreci; kaba değerlendirme, öğretim

öncesi değerlendirme, öğretim sürecini (ders saati) değerlendirme, son değerlendirme ve öğretim sonrası (dönem sonu) değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamalarla ilgili hazırlanan örnek formlara yönelik açıklamalar aşağıda verilmiştir.

 1. Kaba Değerlendirme: Özel eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından destek eğitimi ihtiyacı olduğuna dair karar alınmış birey için seçilen eğitim modülü ve bireyin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda; bireyselleştirilmiş eğitim planı (BEP) hazırlamak amacı ile yapılacak olan yüzeysel değerlendirmedir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak yapılacağı, soruların-yönergelerin

yazılmasında nelere dikkat edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme

sonuçlarının nasıl aktarılacağı, uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme

yazılacaktır.

 1. Öğretim Öncesi Değerlendirme: (Performans Kayıt Tablosu) Kaba değerlendirme

sonucunda bireyin BEP’ ine seçilen kazanımların öğretimine başlamadan önce hangi

basamakta olduğunu belirlemek amacı ile yapılacak olan ayrıntılı değerlendirmedir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak yapılacağı, soruların-yönergelerin

yazılmasında nelere dikkat edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme

sonuçlarının nasıl aktarılacağı, uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme

yazılacaktır.

 1. Öğretim Sürecinde Değerlendirme: (Performans Kayıt Tablosu) Ele alınan beceri,

kavram ya da disiplinin öğretimi sırasında izlenecek yol ve bunun bir ders saatlik

öğretiminin ayrıntılı değerlendirmesidir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak ne zaman yapılacağı (her ders

saatinin başında ve sonunda vb), soruların-yönergelerin yazılmasında nelere dikkat

edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme sonuçlarının nasıl aktarılacağı,

uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme yazılacaktır.

 1. Son Değerlendirme: Beceri öğretimine yönelik seçilen kazanımlarda, öğretim sürecinin son ders saatinde yapılan değerlendirme, aynı zamanda bireyin beceriyi gerçekleştirip

gerçekleştirmediğine yönelik yapılacak olan son değerlendirmesi olacaktır. Bu nedenle ayrı

bir form hazırlanmasına gerek yoktur.

 1. Öğretim Sonrası (Dönem Sonu) Değerlendirme:Her ay sonunda alınan

değerlendirmelerin (Performans Kayıt Tablosunun); Dönem Sonu Bireysel Performans

Değerlendirme Formuna genel olarak işlenmesi ve destek eğitimi programının sonunda

gelinen basamağın belirtilmesidir.

Özel Eğitim Değerlendirme kurulunca önerilen süre içerisinde kazandırılması

amaçlanan kazanımlar maddeler hâlinde forma işlenir.

Kazanıma hangi ay içerisinde başlanmış ise o ay ile ilgili sütuna şayet kazanım 1 ay

içinde sonlandırıldıysa (kazanım gerçekleşti ise) “+” olarak işaretlenir. Kazanım başlanıldığı

aydan sonraki aylarda devam ediyorsa (kazanım gerçekleşmedi ise) “-” olarak işaretlenir.

Kazanımın gerçekleştiği aya “+” konur.

Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca önerilen süre sonunda birey için

gerçekleştirilmesi amaçlanan kazanımlardan; gerçekleştirilemeyenler ya da öğretimi

yapılamayanlar ile ilgili formun sonunda yer alan RAM bilgilendirme bölümüne ayrıntılı

olarak öğretime hiç başlanmadı ise gerekçeleri veya başlanmış olmasına rağmen kazanım

gerçekleştirilemedi ise hangi alt basamakta kalındığına dair açıklamalar yapılacaktır.