DESTEKLİ OTURMA MODÜLÜ ve MODÜLÜN AMACI

Doğru pozisyonda destekli oturma becerisini sağlayabilme.

KAZANIMLAR

 1. Destekli oturma pozisyonunda baş kontrolünü sağlar.
 2. Destekli oturma pozisyonunda kollarını orta hatta getirir.
 3. Destekli oturma pozisyonunda iken kolları ile farklı yönlere uzanır.
 4. Destekli oturma pozisyonunda nesneleri tutar.
 5. Destekli oturma pozisyonunda ellerini ve kollarını kullanır.
 6. Vücudu dik pozisyona getirir ve korur.

MODÜLÜN SÜRESİ

Destekli oturma modülünün uygulama süresi toplam 90 ders saatidir.

MODÜLÜN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. Destekli oturma pozisyonunda öncelikle baş kontrolünün geliştirilmesi gereklidir. Bunun

için görsel, işitsel ve dokunsal uyaranlar kullanılabilir.

 1. Bireyin destekli oturma pozisyonuna geçirilmesi; sırtüstü, yüzüstü ya da yan yatar

pozisyondan başlayarak yapılabilir.

 1. Düzgün oturma pozisyonunun sağlanması ve sürdürülmesi için sözlü uyarılar verilmelidir.
 2. Destekli oturma pozisyonunda verilen destek; uygulayıcının, elleriyle yapacağı destek,

kucağında dizlerinin ve kollarının yardımı ile yapacağı destek ya da vücudu ile yapacağı

destek şeklinde olabileceği gibi değişik boylardaki yastık, rulo ya da çarşaf gibi yardımcı

araçlarla da olabilir.

 1. Bireyin bacaklarının pozisyonu, kas ve kemik yapısına göre oturmayı kolaylaştıracak

biçimde desteklenmelidir. Bacakların ve kolların pozisyonu düzgün oturmayı destekleyici

biçimde olmalıdır.

 1. Destekli oturma pozisyonundan aşamalı olarak desteksiz oturma pozisyonuna geçme

çalışmaları yapılmalıdır.

 1. Destekli oturma pozisyonunda elleriyle her iki yanda vücudunu desteklemeli ve elleri

üzerine ağırlık aktarmalıdır.

 1. Ellerin kullanımı, el-göz koordinasyonu ve başın değişik pozisyonlara çevrilmesi

sağlanmalıdır.

 1. Oturma pozisyonunda önüne konulan bir rulo ya da top yardımı ile koruyucu reaksiyonlar

geliştirilmelidir.

 1. Bağımsız oturmaya geçiş hazırlıkları, destek tipi ve derecesi değiştirilerek yapılmalıdır.
 2. Bireyin destekli oturma pozisyonunda mümkün olduğunca aktif olmasına dikkat edilmeli;

günlük yaşantısında yapabileceği yaşına uygun aktiviteler (oyuncaklarla oynama, kitap

okuma, resim yapma, yemek yeme vb.) seçilmelidir.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

 1. BAŞ KONTROLÜ
 2. KOLLARI ORTA HATTA GETİRME
 3. KOLLARLA FARKLI YÖNLERE UZANMA

Ç. NESNE TUTMA

 1. BACAK KONTROLÜ
 2. E. KORUYUCU REAKSİYONLARI GELİŞTİRME
 3. F. DENGE REAKSİYONLARINI GELİŞTİRME

MODÜLDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

“Destekli Oturma” modülünde ölçme ve değerlendirme süreci; kaba değerlendirme, öğretim

öncesi değerlendirme, öğretim sürecini (ders saati) değerlendirme, son değerlendirme ve öğretim sonrası (dönem sonu) değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamalarla ilgili hazırlanan örnek formlara yönelik açıklamalar aşağıda verilmiştir.

 1. Kaba Değerlendirme: Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından destek eğitimi ihtiyacı olduğuna dair karar alınmış birey için seçilen eğitim modülü ve bireyin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda; bireyselleştirilmiş eğitim planı (BEP) hazırlamak amacı ile yapılacak olan yüzeysel değerlendirmedir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak yapılacağı, soruların-yönergelerin

yazılmasında nelere dikkat edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme

sonuçlarının nasıl aktarılacağı, uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme

yazılacaktır.

 1. Öğretim Öncesi Değerlendirme: (Performans Kayıt Tablosu) Kaba değerlendirme

sonucunda bireyin BEP’ine seçilen kazanımların öğretimine başlamadan önce hangi

basamakta olduğunu belirlemek amacı ile yapılacak olan ayrıntılı değerlendirmedir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak yapılacağı, soruların-yönergelerin

yazılmasında nelere dikkat edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme

sonuçlarının nasıl aktarılacağı, uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme

yazılacaktır.

 1. Öğretim Sürecinde Değerlendirme: (Performans Kayıt Tablosu) Ele alınan beceri,

kavram ya da disiplinin öğretimi sırasında izlenecek yol ve bunun bir ders saatlik

öğretiminin ayrıntılı değerlendirmesidir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak ne zaman yapılacağı (her ders

saatinin başında ve sonunda… vb.), soruların-yönergelerin yazılmasında nelere dikkat

edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme sonuçlarının nasıl aktarılacağı,

uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme yazılacaktır.

 1. Son Değerlendirme: Beceri öğretimine yönelik seçilen kazanımlarda, öğretim sürecinin son ders saatinde yapılan değerlendirme, aynı zamanda bireyin beceriyi gerçekleştirip

gerçekleştirmediğine yönelik yapılacak olan son değerlendirmesi olacaktır. Bu nedenle ayrı

bir form hazırlanmasına gerek yoktur..

 1. Öğretim Sonrası (Dönem Sonu) Değerlendirme:Her ay sonunda alınan

değerlendirmelerin (Performans Kayıt Tablosunun); Dönem Sonu Bireysel Performans

Değerlendirme Formuna genel olarak işlenmesi ve destek eğitimi programının sonunda

gelinen basamağın belirtilmesidir.

Özel Eğitim Değerlendirme kurulunca önerilen süre içerisinde kazandırılması

amaçlanan kazanımlar maddeler hâlinde forma işlenir.

Kazanıma hangi ay içerisinde başlanmış ise o ay ile ilgili sütuna şayet kazanım 1 ay

içinde sonlandırıldıysa (kazanım gerçekleşti ise) “+” olarak işaretlenir. Kazanım başlanıldığı

aydan sonraki aylarda devam ediyorsa (kazanım gerçekleşmedi ise) “-” olarak işaretlenir.

Kazanımın gerçekleştiği aya “+” konur.

Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca önerilen süre sonunda birey için

gerçekleştirilmesi amaçlanan kazanımlardan; gerçekleştirilemeyenler ya da öğretimi

yapılamayanlar ile ilgili formun sonunda yer alan RAM bilgilendirme bölümüne ayrıntılı

olarak öğretime hiç başlanmadı ise gerekçeleri veya başlanmış olmasına rağmen kazanım

gerçekleştirilemedi ise hangi alt basamakta kalındığına dair açıklamalar yapılacaktır.