ÇİZİM BECERİLERİ MODÜLÜ ve MODÜLÜN AMACI

Çizim becerilerini geliştirebilme.

KAZANIMLAR

 1. Kalemi uygun şekilde tutar.
 2. Rastgele karalama yapar.
 3. Temel çizgileri çizer.
 4. Çizilen basit geometrik şekilleri kopya eder.
 5. Eksik resmi tamamlar.
 6. Sınırlı alanları boyar.
 7. Kesik çizgilerle verilen şekli tamamlar.
 8. Farklı kol açılarında boyama yapar.
 9. İki ve üç boyutlu çizimleri boyar.
 10. İki ve üç boyutlu çizimleri yapar.

MODÜLÜN SÜRESİ

Çizim becerileri modülünün uygulama süresi toplam 160 ders saatidir.

MODÜLÜN UYGULAMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. Çizim çalışmalarının başında öncelikle bireyin kalemi baş, işaret ve orta parmağı ile tutması

gerektiği öğretilmeli ve kalemi tutma becerisi kazandırılmalıdır.

 1. Çizim çalışmasına başlarken daha kolay olacağı için parlak renkli, kısa boylu ve daha kalın

boya kalemleri kullanılmalıdır.

 1. Çizim çalışmaları yapılırken bireyin el seçimi önemlidir. El tercihi belirlenmemiş bireylerde

her iki el ile çizim yapılabilir. Daha sonra birey kalemi tutma ve çizim aktivitesini tercih ettiği

eli ile yapmalıdır.

 1. Çizim çalışmaları yapılırken en kolay aşamadan başlanarak zora doğru ilerlenir ve beceri

öğretimi işlem basamakları ( model olma, sözel ve fiziksel yardım) kullanılmalıdır.

 1. Başlangıçta kalem ile karalama becerisinden başlanarak daha sonra dikey, yatay, eğik ve

belirli şekiller çizmesi istenmelidir.

 1. Kalem tutma yeteneği tam gelişmemiş bireylerde kalınlaştırılmış kalemler kullanılmalı veya

kalem bir bant ile ele sabitlenmelidir.

 1. Çizim çalışması sırasında bireyin vücut duruşu bozuluyorsa düzgünlüğü sağlamak için

uyarılar kullanılmalıdır.

 1. Hareketi planlama ve hareketi organize etme yeteneğinde sorunu olan bireylerde eğitim

verilirken uygun aktiviteler seçilmelidir.

 1. Çizim ve boyamalar masada ve kağıt üzerinde yapılabileceği gibi, tahta, mukavva, yazı tahtası

gibi farklı yüzeylerde çalışılabilir.

 1. Bu modül kaba motor gelişim programının “yüzüstü”, “desteksiz oturma”, “destekli oturma”,

“dizüstü”, “destekli ayakta durma” modülleri ile birlikte uygulanabilir.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

 1. KALEM TUTMA
 2. ÇİZGİ ÇALIŞMALARI
 3. Rastgele Karalama
 4. Dikey, Yatay, Eğik Çizgiler
 5. Kesik Çizgiler
 6. Geometrik Şekiller
 7. İki ve Üç Boyutlu Çizim
 8. BOYAMA ÇALIŞMALARI

1.Sınırlı Alanları Boyama

2.İki ve Üç Boyutlu Şekilleri Boyama

MODÜLDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

“Çizim Becerileri” modülünde ölçme ve değerlendirme süreci; kaba değerlendirme, öğretim

öncesi değerlendirme, öğretim sürecini (ders saati) değerlendirme, son değerlendirme ve öğretim sonrası (dönem sonu) değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamalarla ilgili hazırlanan örnek formlara yönelik açıklamalar aşağıda verilmiştir.

 1. Kaba Değerlendirme: Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından destek eğitimi ihtiyacı olduğuna dair karar alınmış birey için seçilen eğitim modülü ve bireyin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda; bireyselleştirilmiş eğitim planı (BEP) hazırlamak amacı ile yapılacak olan yüzeysel değerlendirmedir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak yapılacağı, soruların-yönergelerin

yazılmasında nelere dikkat edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme

sonuçlarının nasıl aktarılacağı, uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme

yazılacaktır.

 1. Öğretim Öncesi Değerlendirme: (Performans Kayıt Tablosu) Kaba değerlendirme

sonucunda bireyin BEP’ine seçilen kazanımların öğretimine başlamadan önce hangi

basamakta olduğunu belirlemek amacı ile yapılacak olan ayrıntılı değerlendirmedir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak yapılacağı, soruların-yönergelerin

yazılmasında nelere dikkat edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme

sonuçlarının nasıl aktarılacağı, uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme

yazılacaktır.

 1. Öğretim Sürecinde Değerlendirme: (Performans Kayıt Tablosu) Ele alınan beceri,

kavram ya da disiplinin öğretimi sırasında izlenecek yol ve bunun bir ders saatlik

öğretiminin ayrıntılı değerlendirmesidir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak ne zaman yapılacağı (her ders

saatinin başında ve sonunda… vb.), soruların-yönergelerin yazılmasında nelere dikkat

edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme sonuçlarının nasıl aktarılacağı,

uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme yazılacaktır.

 1. Son Değerlendirme:Beceri öğretimine yönelik seçilen kazanımlarda, öğretim sürecinin son ders saatinde yapılan değerlendirme, aynı zamanda bireyin beceriyi gerçekleştirip

gerçekleştirmediğine yönelik yapılacak olan son değerlendirmesi olacaktır. Bu nedenle ayrı

bir form hazırlanmasına gerek yoktur.

 1. Öğretim Sonrası (Dönem Sonu) Değerlendirme:Her ay sonunda alınan

değerlendirmelerin (Performans Kayıt Tablosunun); Dönem Sonu Bireysel Performans

Değerlendirme Formuna genel olarak işlenmesi ve destek eğitimi programının sonunda

gelinen basamağın belirtilmesidir.

Özel Eğitim Değerlendirme kurulunca önerilen süre içerisinde kazandırılması

amaçlanan kazanımlar maddeler hâlinde forma işlenir.

Kazanıma hangi ay içerisinde başlanmış ise o ay ile ilgili sütuna şayet kazanım 1 ay

içinde sonlandırıldıysa (kazanım gerçekleşti ise) “+” olarak işaretlenir. Kazanım başlanıldığı

aydan sonraki aylarda devam ediyorsa (kazanım gerçekleşmedi ise) “-” olarak işaretlenir.

Kazanımın gerçekleştiği aya “+” konur.

Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca önerilen süre sonunda birey için

gerçekleştirilmesi amaçlanan kazanımlardan; gerçekleştirilemeyenler ya da öğretimi

yapılamayanlar ile ilgili formun sonunda yer alan RAM bilgilendirme bölümüne ayrıntılı

olarak öğretime hiç başlanmadı ise bunun gerekçeleri veya başlanmış olmasına rağmen

kazanım gerçekleştirilemedi ise hangi alt basamakta kalındığına dair açıklamalar

yapılacaktır.